نمایش نوار ابزار

دوضعف اساسی کوردها !

5456465هیچ ملت ویا هیچ انسانی بدون ضعف نیست واگر چنین می بود شاید خداوند آن را نمی آفرید وهمانگونه که به پیامبران ایراد می گرفتند .اما علی رغم آن اعتراف به خطا واشتباه نیاز به شهامت وجسارتی دارد که می تواند بهترین پشتوانه ی موفقیت ورسیدن به آرمان ها واهداف باشد .
اینکه اگر خطاها واشتباهات ویا ضعف هارا از زبان خودمان بگوئیم نه تنها عیب نیست بلکه یک حسن است ،به عنوان مثال یکی از محاسن کوردها مهمان نوازی است که این خصلت اخلاقی بارها موجب ضربه زدن به کوردها وخسارت های فراوانی شده است .
اما دواشکال اساسی کوردها بویژه جوانان ،احساساتی بودن وضعف حافظه ی تاریخی است که به نظر این جانب موجب ضربه ها وصدمات فراوانی به حرکت تاریخی کوردها در تعیین سرنوشت خود شده که می توان در پیروزی حزب خلق ها در ترکیه مشاهده کرد واگر رهبران این حزب به دو مسأله ی احساسات و حافظه ی تاریخی توجه نکنند باز هم تخم مرغ هارا در سبد کسانی خواهند گذاشت که ده ها سال است مسبب بدبختی کوردها بوده اند .
حوادث کوردستان سوریه وترکیه نشان داده است که متاسفانه هنوز نتوانسته ایم بر این دوضعف ملی غالب شویم .
به امید باز گشت به هویت ملی وتقویت بنیان های عقلانی ومدنی وبرطرف کردن ضعف های مبارزاتی وشناختن مخالفان ودوستان.

دیدگاه ها