نمایش نوار ابزار

دوران کودکی ما وداستان مهدی موعود

در گذشته که باب مدرسه ودانشگاه بر روی همگان باز نشده بود وفضای مجازی برفضاهای مختلف حقیقی اعم از محیط خانواده ومدرسه وبازار حاکم نشده بود .حافظه ها قوی تر ونقل داستان ها وروایت ها وبازار لغز وچیستان واشعار فولکلوریک گرم بود. مانند امروز نبود که مبایل وتلگرام فردانیت وفردگرایی را حاکم وجمع وتجمع را دچار پراکندگی وتشتت نموده است . در فضای خانواده افراد فامیل ودوست می نشستند وپیرزن یا پیرمردی شروع به بیان خاطرات ونقل داستان های تاریخی وخواندن کتاب های شعر وشاهنامه وغیره می کرد.
یکی از این داستان هایی که هنوز در گوشم طنین می اندازد وپیرزنان وپیرمردان برایمان تعریف می کردند ومارا سرگرم می نمودند .داستان آخر الزمان وآمدن دجال وظهور مهدی موعود ونشانه های آن بود که ما هم با آب وتاب فراوان به آن ها گوش می دادیم . شاید برخی از این نکته ها نمادین وتخیلی باشد اما بر گرفته از واقعیت هایی است که ما امروز با چشم خود می بینیم .به عنوان مثال می گفتند :هنگام آمدن دجال هرکس سر از پنجره در اورد ودجال را نگاه کند شاخ در می آورد ویا می گفتند : کار دجال آن است که در جلو الاغ استخوان ودر جلو سگ کاه می ریزد . اما اگر مهدی موعود بیاید ان هارا جا به جا می کند ودر جلو الاغ کاه ودر جلو سگ استخوان می گذارد.ما به مقتضای خصلت دوران کودکی زیاد دراین مورد کنجکاوی نمی کردیم .اما اگر به دقت به این مسایٔل در حکومتداری امروز توجه شود تفاوت بین حکومت های شایسته ولایق وعادل با حکومت های نالایق مشخص می شود .که حکومت مهدی وعادلانه ان است که کاررا به کاردان وهر مدیر ومتخصصی در پست وموقعیت ویژه خودش قرار داده شود .لیسانس کشاورزی فرماندار ویا دکترای علوم انسانی مدیر عامل کارخانه نمی شود .دبیر جغرافیا ,شیمی را تدریس نمی کند ولیسانس ادبیات مدیر پروژه های نفتی نمی شود . یعنی باید هر صنف وگروهی ـبه کار خودش بپردازد ,نماینده به قانونگزاری ,وزیر به اداره وزارتخانه وقاضی به قضاوت ونظامی به حفظ مرزها بپردازد وهرگونه جا به جایی وتغییر شغل ودخالت در امور دیگران جامعه را با عقب اقتادگی مواجه می سازد. اگر به خوبی وضعیت پست ها ومدیریت ها ومسئولیت های کنونی وتناسب آن ها با گماشتگانشان را بررسی کنیم به خوبی به این نکته پی می بریم که وضعیت مدیریت در جامعه ما با داستانی که پیرزنان وپیرمردان روستا برای ما می خواندند که در زمان مهدی موعود هرسخن جائی وهر نقطه مکانی دارد و یا هر کاری را باید به متخصص واهلش سپرد زیاد مطابقت ندارد.

دیدگاه ها