نمایش نوار ابزار

دهان تفرقه اندازها واختلاف برانگیزها را ببندید

من به هیچ وجه مخالف انتقاد از هیچ شخصیت ومقامی از صحابه ی بزرگوار تا مقامات امروز نیستم ,اما انتقاد با توهین واهانت متفاوت است .منتقدان صالح از نیت  صادق واز زبانی پاک برخوردار هستند که هدفشان بهبود روند امور وپاکسازی مسیر زندگی  وتصحیح اشتباهات است.اما برخی افراد که فرومایه وتهی مغز هستند و از ادب وتربیت صحیحی بر خوردار نیستند  ویا موقعیت را درک نمی کنند .علاوه بر نشان  دادن شخصیت واقعی خود در اهانت به مقدسات دیگران در چنین وضعیت بحرانی در  منطقه ورویارویی کشورمان با توطئه ها ونقشه های دشمنان با اظهارـنظرهاـوتوهین به معتقدات وشخصیت های بسیاری از هموطنان آب را به آسیاب دشمنان ریخته وزمینه اعتراض وبدبینی را فراهم می سازند .توهین یکی از مربیان فوتبال به یکی از صحابه بزرگ پیامبر (ص) وتوهین یک استاد نمای دانشگاه در زاهدان به هموطنان بلوچ در راستای نقشه های امپریالیست هاست که به دنبال شعله ور کردن آتش اختلاف وبرادر کشی در کشور ما هستند, که از حلقوم این افرادی که می خواهند با اهانت ها وگستاخی ها ضعف ها وناتوانی ها خودرا جبران کنند خارج می شود
لذا جادارد مسؤولین با این آواهای شوم مقابله ونگذارند این امنیت وآرامشی که حاصل خون های مقدس شهیدان این سرزمین است با این رفتارهای احمقانه به هدر رود.

دیدگاه ها