نمایش نوار ابزار

دكتر جلالي زاده، جناب دکتر باقر کرد، مرحوم مهندس هاشمزهی و مرحوم مهندس سلیم بهرامی

همکاران ارجمند در مجلس ششم جناب دکتر باقر کرد و مرحوم مهندس هاشمزهی و مرحوم مهندس سلیم بهرامی

8958968

دیدگاه ها