نمایش نوار ابزار

دروغ‌گویی مهندس علوی

امروز  در پی شکایت مهندس  احسن علوی بعد ازظهر درمعیت دکتر حبیب الله مرادی به پلیس امنیت مراجعه کردیم وبرگه احضاریه را که باید شنبه به دادگاه مراجعه کنم تحویل گرفتم. راستی فردا اگر دکتر مرادی با سه نفر از پلیس های محترم و زحمتکش  در دادگاه شهادت دهند که ایشان شکایت کرده چه جوابی برای مردم دارند؟

آقای مهندس حساب جناب عالی با لمپن های که با شخصیت جناب عالی بازی می کنند فرق می کند. موهای سفید را نگاه کن. تحت تاثیر ملیجک قرار نگیر.

دیدگاه ها