نمایش نوار ابزار

درخواست اصلاح قانون جرم نیست

در جامعه ای که اقتدارگرایی درآن ریشه دوانده باشد و توهم توطئه در دل ها نفوذ نموده باشد، مطرح کردن هرچیزی رنگ توطئه به خود می گیرد و به عنوان یک تابو در می آید. درحالی که درجامعه دینی و یا دموکرات هر کس و هر گروهی حق دارد نسبت به هر موضوع و مسئله ای ابراز نظر نماید و یا پیشنهادهای خود را مطرح نماید

البته ازآن جایی که قوانین ساخته وپرداخته ی مغز بشری است، ازجاودانگی وکمال برخوردار نیستند ونمی توانند شمولیت زمانی داشته باشند.وهیچ قانونی جزقانون الهی نمی تواند جاودان و فراگیر باشد ،تازه هم قوانین آسمانی مشمول ثبات وتغییرند. ومقتضیات زمان ومکان موجب تغییر احکام می گردد،

هنگامی که بحث تغییر قانون اساسی پیش می آید ،برخی چنان با ترس وتردید انکار می کنند ویا طفره می روند،که گویی دچار کار اشتباه یا خطای نابخشودنی شده اند. مگر بنیانگزار انقلاب نگفتند پدران ماباچه حقی برای ما تعیین تکلیف نموده اند؟امروز هم نسل معاصر همین حق را دارد که این سئوال را از پدرانشان بپرسند.ازسوی دیگر مگر همین قانون اساسی پس از ده سال بازنگری نشد؟

تازه جمهوری اسلامی که میثاق بین مردم وحکومت ومیراث خون شهیدان است، نه خانواده لاریجانی وجنتی،تا آنان هرگونه که بخواهند رفتار کنند.یکی را تأیید ودیگری را رد صلاحیت نمایند.پس از چهل سال ازعمر جمهوری اسلامی که نشانه بلوغ وکمال است،قطعا جا دارد که بر کارنامه آن بویژه قانون اساسی که سند حقانیت آن است ملاحظه کلی صورت گیرد،که آیا محتوای این سند عملی شده یاخیر؟

متاسفانه قانون اساسی حتی بااین ویژگی به طورکامل اجرا نشده وبرخی ازاصول آن فراموش شده اند. ونه رییس‌جمهور به عنوان مجری قانون اساسی ونه شورای نگهبان تاکنون به طور قاطع گلایه واعتراضی نکرده اند، کاش تا کنون همین اصول اجرا می شدند ،بویژه اصول مربوط به حقوق اقوام ومذاهب که یکی از عوامل نارضایتی آنان است.

اما همچنانکه گفته شد درخواست اصلاح قانون چه قوانین معمولی ویا اساسی حق مردم است وباید قوانین همگام با وضعیت زندگی تغییر داده شوند ومتناسب باعصر وزمان باشند، قانونی که موجب سلب اختیار وانتخاب شهروندان باشد وبا تفسیرهای شخصی وگروهی سبب تبعیض شود ویا نسبت به جوامع دیگر ناقص باشد ،نیازمند تغییر واصلاح است. همانگونه که اجرای قانون شوراها ضعف این قانون را نشان داده است .قطعا قوانین مربوط به قوای سه گانه وحقوق شهروندی ازنواقص زیادی برخوردارند ونیازمند تغییر واصلاح می باشند وپس از چهل سال از پیروزی انقلاب حق صاحبان انقلاب است که پس ازتجارب فراوان حتی در مواردی مانند صدا وسیما چنین مطالبه ای داشته باشند.

بنابر این، همانگونه که بشر جایزالخطاست و نمی تواند بر انجام درست هر عملی صددرصد یقین داشته باشد. باید بپذیرد که اصلاح امور یکی از خصوصیات مثبت هر جامعه است به ویژه جامعه ای که ادعای اسلامی و اصلاحی داشته باشد.

دیدگاه ها