نمایش نوار ابزار

داعش ها و کمونیست ها مانعان تحقق اهداف کوردها

امروز حتی در دورترین نقاط جهان کسی نیست که نداند گروه داعش به نام اسلام چه آبرویی از اسلام وانسانیت نبرد !!! اما علاوه براسلام نکبتی شد برای دستاوردهای ملت کرد وبا حمله ی کورکورانه ی خود به مناطق کردنشین عراق موجب تلفات مالی ومادی فراوانی شد که به این زودی جبران نمی شود وجالب است امروز از تظاهر کنندگان شهرهای کردنشین حمایت کرده است .
کمونیست ها هم تنها به سبب خالی بودن میدان واستفاده از احساسات جوانان پر شور کرد و تحت عنوان دفاع از حقوق کارگر وکشاورز وشعارهای جهان وطنی سال هاست مردم را دلخوش نموده اما در مرحله عمل چون اعتقاد به پلورالیسم ندارند و در رویای دیکتاتوری پروتاریا به سر می برند ،تا زمانی که گروه ها و دیگر احزاب مطیع امر آنان نباشند قاعده بازی را به هم می زنند و تا کنون یک بار نبوده که در لحظات آخر پیروزی ایجاد مانع نکنند .حوادث کردستان عراق نشان داد که داعش وکمونیست ها که در ایدولوژیشان مقوله ای به نام ملیت و حقوق ملت وجود ندارد و تنها نانشان در آشوب وتحریک جوانان است بهترین فرصت را برای به هدر دادن دستاوردهای چندین ساله یافته اند که نقشه ای است خطرناک وفرجامی ناگواررا در پی دارد.
امید است عقلای قوم به خود آیند ونگذارند احساسات پوچ بر عقلانیت ومصالح ملی غلبه پیدا کند وبار دیگر داعش وماعش را بر کردستان حاکم نماید.

مطالب مشابه
دیدگاه ها