نمایش نوار ابزار

داعش شیعه و سنی نمی شناسد!

8257852نمی توان بر ظاهر افراد حکم کرد چون ظاهررا به زودی می توان تغییر داد ،می توانی محاسن شریف را در ظرف یک ماه به یک متر برسانی ومی توانی در یک ثانیه آن ها را بزدائی وبنا به قول مولوی کورد :ریشی که همراه من حضور خداوند نیاید باید تا نفخ صور آن را بتراشم .ویا اگر با انداختن پارچه ی سیاه وتاریک براندام ات می شود از زیر آن خیلی کارهارا که نکرد .
در دین محمد (ص) اصل بر کرامت انسانی وعدالت ومساوات ودوری از رذائل اخلاقی مانند کینه توزی، تعصب جاهلی ،حذف افراد وایجاد بغض نفرت وعداوت در بین افراد جامعه است وهرکس چنین نباشد داعشی است هرکسی می خواهد باشد .بنگرید رفتار مسلمانان را !!! بنگرید دور شدنشان از سنت وغرق شدن در جهل ونادانی را .ببینید که چگونه در لجن زار خرافات وشرک وبدعت غرق شده اند .ببینید چگونه سنت وسیره ی پاک خاتم پیامبران را رها کرده وبه روایات جعلی متوسل شده اند وچگونه از این روایات اسرائیلی داغدار کردن خانواده هارا جهاد وفتح الفتوح ومایه خشنودی اولیای الهی می دانند!!!! عیسی با آن همه مقام می گوید که من نمی دانم بعد از من چه شده است ویا حضرت علی در نهج البلاغه گفته است : دوامان در روی زمین بودند :یکی فرستاده ی خدا ودومی استغفار ، اولی برداشته شد وتنها دومی مانده است . پس خیال خام وگمان بد است اگر می پنداریم افرادی از کار ما با خبر وخوش حال می شوند؟؟؟ دومی اینکه هیچ عبادتی در نزد خداوند از حفظ جان انسان ها مقدس تر نیست چون احیای جان انسانی در قاموس قرآن مانند احیای جان همه ی انسان هاست .واینکه عمر فاروق خطاب به حجر الاسود گفت :تو سنگی بیش نیستی وهیچ نفع وضرری نمی رسانی واگر پیامبر (ص) شمارا نمی بوسید هرگز شمارا نمی بوسیدم ودر نزد من ارزش جان انسانی خیلی بیشتر از شماست .وبه همین دلیل بود که هیچ کدام از پیشوایان چهارگانه ی اهل سنت قاضی نشدند چون کاری بسیار دشوار است !!!!!

دیدگاه ها