نمایش نوار ابزار

داستان پذیرفتن پناهندگان و کشتن گنجشکان

897967896استقبال اروپائیان از پناهندگان سوری وافغانی آدم را به یاد شکارچی ای می انداخت که در هوای سرد زمستان به سر بریدن گنجشک ها مشغول بود و به خاطر سردی هوا از چشم هایش اشک سرازیر می شد . یکی از گنجشک ها که از دور اشک ها را می دید و دست خونین شکارچی را نمی دید گفت :نگاه کن چقدر آدم بارحمی است . گنجشک دیگر گفت: به اشک ها نگاه نکن بلکه به دست های خون آلودش نگاه کن .
و داستان مهربانی اروپائیان و نقشه های پشت پرده و دفاع از حکومت های مستبد ما را به یاد داستان شکارچی می اندازد .آری اروپائیان با یک تیر چندین نشانه را می زنند . هم کشورهای اسلامی را ویران کردند و هم منابع را به تاراج بردند و هم آثار باستانی را نابود کردند و هم مشغول تخلیه ی کشورهای اسلامی هستند تا دیکتاتورها نفس راحتی بکشند .
راستی اگر از اول اروپائیان به ویژه رفیق پوتین یک ذره از وجدان برخوردار بودند اجازه می دادند چنین اتفاقاتی بیفتد؟؟؟

مطالب مشابه
دیدگاه ها