نمایش نوار ابزار

خوش بود گر محک تجربه آید به میان

خوش بود گرمحک تجربه آید به میان
تا سیه روی شود هر که در او غش باشد
هیچ وقت لازم نیست طرف قرآن را بر سر بگیرد ویا لوح حمورابی و فرمان کوروش را برسینه نصب  نماید ویا منشور حقوق شهروندی روحانی ولوایح دوقلوی خاتمی را بالا ببرد که من چنین و چنانم ، زیرا از زمان های قدیم گفته‌اند :دوصد گفته چون نیم کردار نیست.
از سوی دیگر قرآن فرموده: چرا می گویید وبه آن عمل نمی کنید؟ پیامبر (ص) فرموده است : مسلمان نیست یکی از شما مگر اینکه آنچه را که بر ای خود می خواهد برای دیگران بخواهد.
راستی، طبق این حدیث پیامبر شما در دنیا مسلمان پیدا می کنید؟ آزادی خواه واصلاح طلب پیدا می کنید؟ بحث من خطاب به مسلمانان است  وگرنه در غرب و درمیان غیر مسلمانان کسی ادعای مومن بودن و بنده ی صالح خدا را نمی کند، مسلمان نمایانند که ادعای بهشتی بودن ،عادل بودن و جانشین خدا را می کنند، چه بسا افرادی بودند ویا هستند که فریاد مسلمانی ،آزادی خواهی واصلاح طلبیشان گوش فلک را پرکرده ،اما هنگامی که نوبت سهم خواهی ویا حقوق شهروندی وحقوق بشر می رسد ،چنان دچار تنگ نظری وبر آشفتگی  وعصبانیت می شوند که گویی جانشان را می کشند،
عمو جان اگر مسئولیت ،مقام ،سرمایه،رفاه،تحصیل ،پول وحفظ هویت فرهنگی خوب است ،برای همگان خوب است ،قرار نیست تنها مرگ برای همسایه باشد.
آقایان اردوغان، مالکی ،گنجی وجلایی پور ،همگی به هویت خودتان وحفظ آن می بالید ویک ذره خدشه به آن را نمی پذیرید آیا این حرص وولع را نسبت به حفظ هویت دیگران دارید؟ چرا باید پرده ی تاریک نژاد پرستی وتعصب کور مذهبی  دیدگان مارا از دیدن حقایق باز بدارد؟ راستی آقای اردوغان به عنوان وارث امپراطوری  عثمانی با یک چشم به کوردها وتر ک ها می نگرید؟ راستی در همین ایران خودمان کسانی که ادعای عدالت خواهی واصلاح طلبی می کنند ،یک بار از حقوق فارس های سنی دفاع کرده اند؟
اصلا آقای گنجی به شما چه مربوط کردهای عراق استقلال می گیرند یا نمی گیرند؟ چرا باید عده‌ای در هر آشی نخود باشند ؟ اگر از زمان های گذشته در روی کره زمین عدالت اجرا می شد وقدرت وثروت ودانش دربین انسان ها تقسیم می شد هیچ کس وهیچ گروهی خواستار جداشدن نبود. دنیا بداند نه کرد عرب است ونه ترک.وآن ها هم کرد نیستند. اگر اسلام معتقد به یک کشور برای همگان است فبها ونعمه واگر معتقد به داشتن کشور براساس تمایزات فرهنگی وهویت تاریخی و جغرافیایی است ،همانگونه که اردوغان به عنوان یک مسلمان جرأت  ترکتازی به قلمرو دیگران  را می دهد وهویت ملت مسلمانی را انکار می کند،کردها هم حق دارند از موجودیت  وکیان خود دفاع کنند واز مسلمانان بپرسند :آیا به عنوان مسلمان به حدیث رهبرتان حضرت محمد عمل می کنید ،هرچه را که برای خود می خواهید برای دیگران هم  بخواهید وگرنه مسلمان نیستید. پس خوش بود گرمحک تجربه آید به میان ،تا مسلمان واقعی، مارکسیست آزادیخواه،عدالت خواه وهر مدعی دیگری چهره اش شناخته شود.

دیدگاه ها