نمایش نوار ابزار

خوش بود محک تجربه آید به میان

از زبان خداوند, پیامبران, فلاسفه, حکما وشاعران بسیار شنیده ایم که گفتار بدون رفتار ویا سخن بدون پشتوانه عمل ویا کلام بدون فعل و یا ایمان بدون عمل صالح ارزش ندارد .قرآن صراحتا می گوید: چرا می گوئید وعمل نمی کنید؟ح ,این در نزد خداوند گناه بسیار بزرگی است .مسلمانان را چه شده است ؟که اینگونه گستاخانه کلام خدارا می شنوند وگویی قیامتی در کار نیست وسخنانشان مخالف عملشان است.

در دنیای سیاست که به خطا دنیای مکروفریب نام نهاده شده ,اگر کسی وارد این میدان شود واز ابزارهای دروغ ومکر وفریب برخوردار نباشد متهم به ساده لوحی می شود واین برداشت شخصیت هایی مانند شیخ محمد عبده ونورسی را وادار کرده که از سیاست به خدا پناه ببرند.

اما برعکس سیاست به معنای تدبیر وچاره اندیشی است وقدما سیاست مدن ومنزل را به کار برده اند.مگر میشه در منزل با افراد خانواده شیادی وفریبکاری کرد ؟پس سیاسیکاران از آغاز خواسته اند با ایجاد ترس وبدبینی جامعه را از پرداختن به امور خویش بترسانند وزمام اداره اموررا به افراد سیاس وشیاد واگذارند تا انان هرچه بیشتر سرهارا شیر بمالند وجیب هارا پر نمایند وبه ریش ساد لوحان واقعی بخندند.

قضیه اخیر اقلیم کردستان خیلی از مسائل وناگفته ها وابهام هارا روشن وبرملا کرد .خیلی از مسلمان نمایان واصلاح طلب نماها را به مردم شناساند .توخالی بودن دفاع از مظلومان ومستضعفان را هویدانمود ونفاق ودورویی عده ای را آشکار نمود .مدعیان دفاع از حقوق بشر وکرامت انسانی را هویدا کرد. ازچهره مبلغان دین واحادیث نبوی که بربالای منابر سخن از عدل اسلامی ومساوات ونشانه ی خدایی بودن زبان ورنگ را تذکر می دادند رونمایی شد.

مبارزان راه رهایی خلق ها ومحرومین تاریخ خودرا در صف امپریالیست ها قراردادند.کسانی که سال ها نهضت های آزادیخواهانه را تشکیل می دادند واز دموکراسی دفا ع می کردند با بیانیه ها واعلام موضع ها ماهیت خودرا افشا کردند .از نصرالله تا تا حبیب الله واز قابلمه تا دیزی در صف مخالفان کردها قرار گرفتند .واز نثار هرگونه تهمتی دریغ نکردند.دراین میان یک نفر از عقلا وسفها واز علما وجهلا از سیاسی ومدنی ازگذشته ی پر از درد ورنج این ملت ,از بدبختی ومشقت ,از کوچ وآوارگی ,از در بدری ونابسامانی,از تخریب منازل وویرانی ,از سوزاندن وآزمایش همه بمب ها ومواد منفجره ,از آپارتاید ونسل کشی نپرسیدند .ریشه دردهارا رهاکرده وبه شاخه ها چسبیدند وقضاوتی ناجوانمردانه نمودند وبه رگبار تهمت ها اقدام نمودند .بدون هیچ مقایسه ای وبدون هیچ دلیل ومدرکی ویا بازنگری قوانین ساخته وپرداخته خود بر سرکوب ملتی که در هنگام حمله داعش قهرمان وآزادی خواهش می نامیدند اجماع نمودند .

رفراندم اقلیم محک خوبی بود هرچند قبلا هم انتظاری از ابر قدرت متجاوز آمریکا ویا چین کفتار صفت نبود ویا امیدی به کشورهای اسامی نمی رفت .اما در داخل کشورمان جز مردان صادق وزیباکلامی چون صادق زیبا کلام واحمد نقیب زاده و علی مطهری همگی چنان در متهم کردن کوردها به همدستی اسرائیل سبقت گرفتند که روزنامه کیهان را آسوده خاطر ساختند واز زحمت پرونده سازی برای کوردها وتوطئه اسرائیل فارغ ساختند.

کاش اصلاح طلبان در عین دفاع از کیان ایران ووحدت ملی کمتر به فضای نا آرام منطقه دامن می زدند واز سیاست های حاکم جلوتر نمی زدند. حمایت کردهارا از پروسه اصلاحات فراموش نمی کردند ومی دانستند اصلاح طلبی تنها شعار نیست بلکه مبارزه با فساد در همه ابعاد است ,چه در داخل وچه درخارج که یکی از فسادها تاریخ خونبار کوردهای عراق ونیزـسکوت در مقابل گذشته ملتی است که صد سال است با توطئه ونقشه استعمارگران وسرپرستی سایکس-پیکو دچار این همه بدبختی شد اند.

مخالفان کوردها در داخل کشور خواسته یا ناخواسته آب به آسیاب دشمنان آزادی وحقوق ملت ها مخصوصا اسرائیل می ریزند و با آه ونفرین زنان وکودکان وپیرمردان وزنانی که زندگیشان آمیخته با رنج وبدبختی بوده است مواجه می شوند.

دیدگاه ها