نمایش نوار ابزار

خبرنگاران خاری در گلوی دیکتاتوران

هرجامعه ای که خبره واهل خبر باشد قطعا جان فزون تری دارد .یعنی چه؟ یعنی جامعه آگاه جامعه ی زنده ای است .جامعه زنده اهل تحرک است وهر موجود ی که حرکت نداشته باشد مرده است .لذا خبرنگاران شریان های حیاتی جامعه اند که کارشان اطلاع رسانی وانتقال خون به اندام های اجتماع است.بنابراین کارشان سخت ودشوار ونیازمند هشیار ی وجنبش مداوم در سرپانگه داشتن پیکر است .که اگر این وظیفه به خوبی انجام نشود جامعه دچار بیماری های مختلفی می گرددکه در صورت قصور وکوتاهی منجر به مرگ وفقدان ان می شود .پس نباید کار خبرنگاران را نادیده گرفت .واقعا قشر خبرنگار وروزنامه نگار از لحاظ مادی جزء آسیب پذیرترین اقشار جامعه محسوب می شوند که بدون توقع با اخراج وبیکاری وزندان مواجه می شوند .
بنابراین مستبدان ودیکتاتورها که همیشه به دنبال جامعه ی تک صدایی هستند واز ابراز نظر واظهار دیدگاه های مختلف بر می آشوبند ,چندان حرمتی برای صنف خبرنگار قائل نیستند.زیرا از شفافیت می ترسند ورسالت خبر نگار تاباندن نورافکن به تاریکخانه اشباح است واین دو با هم متضادند .لذا یکی ازـویژگی های جوامع مدرن ودموکراتیک آزادی بیان واندیشه واهالی مطبوعات است که رکن چهارم دموکراسی در کنار تفکیک قوای سه گانه است.بنابراین با استحکام این رکن بنیاد جامعه ی دموکرات محکمتر می شود ودراین جامعه به سبب سیطره ازادی رسانه وصدای بلند خبرنگاران ونظارت فراگیر آنان زالوهای خونحوار نمی توانند در منجلاب فساد اقتصادی وسیاسی زندگی آرامی داشته باشند .لذا تنگ نظران وتک گویان ومطلق پنداران که مخالف جامعه باز هستند ,خبرنگاران را خرمگسانی می دانند که زندگی آنان را آشفته می سازند وبرای رهایی از مزاحمت آنان تلاش می کنند با ممنوعیت ومحدودیت وفشار ودر تنگنا قرار دادن هر چه زودتر از شر آنان خودرا خلاص نمایند .اما همچنانکه گفته شد نظام های استبدادی همیشه در پی جوامع مرده اند زیرا مرده نمی شنود ونمی بیند ودر مقابل حوادث پیرامون عکس العملی نشان نمی دهد .بنابراین بهترین جامعه مورد نظر مستبدان جامعه ساکت ومرده است وخبرنگاران با تزریق مستمر آگاهی واطلاعات به پیکر جامعه از مرگ وممات آن جلوگیری می کنند و جامعه را همیشه شاداب وبا نشاطـ نگه می دارند .بنابراین خبرنگاران ودیکتاتورها همیشه در دوجبهه مخالفند مگر خبرنگارانی که ستون پنجم دشمن وشرف اطلاع رسانی را با پول ومادیات معاوضه نمایند که حساب آنان جداست.

دیدگاه ها