نمایش نوار ابزار

خاطره ای از پیگیری اتصال راه آهن به غرب کشور

نباید در هیچ موردی بی انصاف بود وتلاش دیگران را نادیده گرفت ،آقای حاجی بابائی، که آن زمان نماینده مردم همدان در مجلس ششم بود ،یکی از نمایندگان پیگیر اتصال راه آهن به غرب کشور بود که باهم در گردآوری امضا برای توافق وزارت راه تلاش مضاعفی را انجام دادیم ،درحالی که برخی از نمایندگان کاملا بی تفاوت بودند، آقای حاجی بابایی گفت :شما رای اصلاح طلبان را جمع کن ومن رای اصولگرایان را ، در یکی از روزهای کاری مجلس در آخر جلسه ،نامه ای را خطاب به وزارت راه تهیه ودر نزدیکی محل خروج از صحن مستقر شدیم ،من هم به آقای مهندس ادب گفتم :شما در جلو در بایست وهرنماینده ای که قصد خروج دارد به نزد ما بفرست وآن روز ما صدوهفتاد وسه رای را برای وادارکردن وزارت راه برای انجام این پروژه گردآوری کر دیم واکنون که کرماشان به راه آهن سراسری متصل شده ،امید است در آینده ی نزدیک سنندج هم به راه آهن سراسری متصل واز آنجا به سلیمانیه و اربیل و تاقامیشلو ودریای مدیترانه امتداد بیابد ووعده ی آقای روحانی در آغاز سال در سنندج تحقق پیدا کند.

دیدگاه ها