نمایش نوار ابزار

خاطره ای از دوم خرداد ۷۶

8327839کسی انتظار نداشت آقای خاتمی در کردستان رأی بیاورند چون آقای رحیمی همه ی امکانات را در جهت جمع آوری آرا برای آقای ناطق به کار گرفته بودند وستاد آقای خاتمی جز برخی از چهره های موجه وفرهنگیان بقیه ی اقشار حضور گرمی نداشتند .شب قبل از انتخابات بعضی از اعضای ستاد آقای خاتمی مانند داود پور ، مهاجری ، هوشمند واشرافی ودیگران در منزل جناب آقای حسامی امام جمعه ی سنندج جمع شده وبه او پیشنهاد دادند که برای صیانت از آرا فردا در فرمانداری حضور داشته باشند .صبح را ایشان در فرمانداری بودند وبعد از ظهر در معیت آقای صمدی باآقای حسامی به بازدید از چند حوزه ی اتنخابیه منجمله روستای صلوات آباد رفته که ر سرازیری روستا با بریدن ترمز ماشین ورفتن به پشت بام یکی از منازل نزدیک بود در راه اصلاحات شهید شویم .
سپس به شهر بر گشتیم وبه مسجد حضرت اسماعیل رفتیم ودرآنجا دوسه نفر پیرمرد وپیرزن آمدند وبه من گفتند :رأی را برایمان بنویس .گفتم اسم چه کسی را بنویسم ؟ یکی گفت :سید ودیگری گفت :خاتی اسمش را هم بلد نبود .
پس از آن به آقای حسامی گفتیم برویم :خاتمی رأی آورد.
واما علی رغم پیش بینی ها بار دیگر کوردستان بالاترین رأی را به آزادی واصلاحات داد .

دیدگاه ها