نمایش نوار ابزار

حلبچه زخمی بر کالبد، کوردستان که هرگز التیام نمی یابد

شاید جسم و جنازه شهدا و مجروحان این حادثه در فعل و انفعالات طبیعی از بین بروند و دو باره به خاک تبدیل شوند.

اما زخم روحی و معنوی این جنایت که از سوی درنده خویان نسبت به ملتی مظلوم و بی پناه در مقابل دیدگان مدافعان حقوق بشر و برای ازمایش بمب های شیمیایی بر روی مظلوم ترین انسان ها انجام شد هرگز نه التیام خواهد یافت و نه فراموش خواهد شد. زیرا روح این شهیدان مانند توتم و ققنوسی خواهد بود که هر لحظه زنده خواهد شد و فریادی بر خواهد اورد و وجدان های بیدار را به قضاوت فرا می خوانند و بر نسل های حاضر نهیب می زنند که نگذارید بار دیگر چنین جنایتی صورت گیرد.

دیدگاه ها