نمایش نوار ابزار

حزب اتحاد ملت ايران اسلامی و مسئله کردستان

در میان احزاب موجود در کشور هیچ حزبی  مانندحزب اتحاد  ملت از کادرهای ورزیده وأعضای فعال وکاراکتر  باسابقه اجرائی وپیشینه سیاسی برخوردار نیست.
وازآن جایی که درادامه راه طی شده از پیروزی انقلاب مشروطیت برای رسیدن به دموکراسی وتحقق مطالبات مردم اعم از قانونمنداری، عدالت وبرابری واستفاده همگان به طور یکسان از امتیازات ومنابع  وسهیم شدن  درقدرت وثروت وعزت  تلاش های زیادی صورت گرفته اما به سبب تفرقه واختلاف ویا منافع فردی وصنفی وگروهی به نتیجه مورد نظر دست نیافته اند.
لذا  وجود تشکل های مختلف مدنی،سیاسی وفرهنگی به عنوان یک ضرورت برای تجمیع نیروهای علاقمند ودل سوز احساس می شود. نظر به وضعیت خطیر کنونی چه در سطح منطقه ،جهان وکشور قرار گرفتن در زیر چتر تشکلها ی امتحان  پس داده  ومطمئن که در راه اصلاح سیستم وتحقق مطالبات مردم از طریق مجاری قانونی ومدنی تلاش می نمایند تنها راه رسیدن به آمال  وآرزوی هزاران شهید وایثارگری است که جان خودرا فدای رسیدن به عزت وزندگی سعادتمندانه در این کره خاکی بوده اند.
از آنجایی که در شرایط فعلی  تشکیل احزاب قومی با دشواری ها وموانع زیادی مواجه است وزمینه تاسیس چنین احزابی که حق هر شهروند ایرانی است فراهم نیست. اما در مقابل با وجود احزابی مانند اتحاد ملت که چتر خودرا برای همه ایرانیان گشوده تا در زیر چتر این حزب با وحدت ،همدلی و همفکری واستفاده از پشتیبانی ها وحمایت های مادی ومعنوی شخصیت های تاثیر گزار وعدالت خواه ودموکرات نسبت به احقاق حقوق طبیعی واساسی همه شهروندان گام های اساسی برداشته شود. لذا نظر به اخذ مجوز فعالیت این حزب جادارد که در کل مناطق کردنشین به ویژه در استان کردستان با عضویت در این حزب زمینه وحدت واتحاد لازم را در اجرا نمودن  اصول فراموش شده قانون اساسی وپیگیری مطالبات تاریخی وتحقق شعار ایران برای همه ایرانیان وپیشگیری از بسط ونفوذ منفعت طلبان وفرص طلبان فراهم کرد.
حل مشکلات ومعضلات ما جز با اتحاد  وهمدلی همه نیروهای فعال وشایسته ودلسوز که دل در گرو آبادانی وتوسعه کردستان ورفع مشکلات عدیده فرهنگی، اجتماعی ،اقتصادی وسیاسی آن را دارند ممکن نیست.
از سوی دیگرنمی توان بدون ارتباط واتصال با احزاب ملی ویا شخصیت های مطرح سیاسی و اجتماعی ، فرهنگی ،اجتماعی و مذهبی کشور وخودرا محصور کردن در یک جزیره مشکلات تاریخی ویا کنونی را چاره نمود  پس می توان گفت :بهترین فرصت وراه آسان ،متشکل شدن در احزاب ملی با پایگاه های وسیع و متخصصان وأفراد مجرب وتوسعه یافته فکری ومذهبی وسیاسی است .امیداست گامی قاطع با حضور  در تشکل های قدرتمند مدنی وسیاسی وفرهنگی نقش ومسئولیت خودرا در حل مشکلات جامعه ایفا کنیم.

دیدگاه ها