نمایش نوار ابزار

حذف دستیار رئیس جمهور در امور اقوام ومذاهب به بهانه استعفا یا بازنشستگی آقای یونسی

معمولا طبق سنت های موجود در هستی ,انسان در سیر تحول زندگی به سوی ترقی وتکامل در زمینه های مختلف پیش می رود ودر این راستا با استفاده از منابع طبیعی , رشد عقلی وبهره گیری از استعدادهای متنوع موانع سر راه خودرا برمی دارد ودر تسخیر فضا وسایر کرات و بهره مندی بهینه برای التذاذ بیشتر از امکانات خدادادی روز به روز به اکتشافات و ابتکارات جدیدی دست می یازد وبه پیشرفت های متحیر العقولی دست می یابد .
اگر بشر زمانی شاه را سایه خدا در روی زمین می دانست .ودر مقابل او به سجده می افتاد .امروز هرگونه حکومت سلطنتی وموروثی را غیر شرعی وغیر قانونی می داند وجز ازـطریق انتخابات ودموکراتیک وتفکیک قوا ومشارکت همگانی حاضر به پذیرش حکومت نیست.
در جهان امروز هیچ فردی حاضر به پذیرش تمایز وتبعیض ونظام آپارتاید وبرتری نژادی ومذهبی نیست. وبا هر مانعی وهر بهانه ای که شخصیت انسانی اورا زیر سؤال ببرد مبارزه می کند وامروز مبارزات ملت ها در حال محقق شدن وبه نتیجه رسیدن است.
ما ایرانیان ومسلمانان که ادعای برخورداری از تمدن وفرهنگ مترقی وانسانی هستیم متاسفانه نتوانسته ایم در مسائل حقوق بشری وشهروندی به معیارهای قابل قبولی برسیم .به عنوان مثال وضعیت شیعیان افغانستان را با اهل سنت ایران بررسی کنید .در کابینه ومعاون رئیس جمهور ودیگر مراکز دولتی .در ایران پستی تحت عنوان مشاور ریاست جمهور در امور اهل سنت وجوداشت هرچند تنور آن نانی را برای اهل سنت نپخت .اما اهل سنت دلشان خوش بود که گهگاهی یک اهل سنت در سفرهای رئیس جمهور همراه ایشان است .اما متاسفانه آقای روحانی در عوض اینکه خودش را مدیون وممنون اهل سنت بداند متاسفانه پست مشاورت را حذف ودستیار ویژه را انتصاب کرد .اما شنیده ها حاکی از آن است که اخیرا تصمیم بر حذف این پست گرفته ومی خواهد کلا نخ ارتباطی اهل سنت با ریاست جمهوری را قطع نماید.
امیداست ما الگوی دیگر کشورهای منطقه باشیم ونسبت به حقوق شهروندی همه ی هموطنان دغدغه داشته باشیم واحساس نکنیم با استفاده ابزاری از شخصیت های اهل سنت ودعوت آنان در هفته وحدت تکراری وپر هزینه وبی فایده همه مشکلات حل می شود.
باید گفت :آقای روحانی سد اعتماد را شکست وبا این بی حرمتی ها وبی توجهی ها به حقوق پانزده ملیون هموطن اهل سنت دهان فعالان سیاسی را قفل زد ودر حوزه های انتخاباتی را بر مشارکت کنندگان بی توقع پیشین وآگاه شدە ی امروز بست.
@drjalalizadeh60

دیدگاه ها