نمایش نوار ابزار

جای زنان و اهل سنت در میان کاندیداهای ریاست جمهوری خالی

از قدیم گفته اند که بهترین قانون فراگیرترین، جامع ترین و مترقی ترین قانون است. یعنی قانونی که شامل همه شهروندان یک کشور بدون تبعیض و با مترقی باشد نگاه یکسان باشد . قانونی که بوی نقص از آن به مشام نرسد و از سوی فرد یا افرادی قابل خدشه نباشد. و اینکه همگام و متناسب با زمان باشد یعنی از قافله زمان باز نماند، شاید بک زمانی بردگی به عنوان یک رسم و عرف مقبول و پذیرفته شده باشد. و یا زنده به گور کردن دختران و تضییع حق آنان عادی بوده باشد. اما امروز فطرت و ذهن بشر و دیدگاه و بینش او از چنین مواردی متنفر است.

امروز نمی توان با نگاه مسلمان و کافر یا سنی و شیعه و یا خودی و غیر خودی، شخص یا اشخاصی را از حقوق خود محروم کرد و اگر این جدایی و تفاوت حتی اگر رنگ و بوی قانونی و شرعی گرفته باشد هیچ ارزش محکمه پسندی ندارد و بر مسئولان و مجریان است که به خاطر جلوگیری از شماتت و سرزنش دیگران و یا حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر هرچه سریع تر نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند .

چگونه کمیته ای برای بازنگری قانون اساسی تشکیل و به جای رفع نواقص محدودیت هایی را به آن افزودند، چه اشکالی دارد که بار دیگر کمیته ای برای بازنگری و رفع نواقص قانون اساسی تشکیل و در اصولی که تبعیض و تضیبع حقوق شهروندان در آن ها احساس می شود بازنگری و متناسب با وضعیت کنونی اصلاح و ترمیم شوند. ازآن جمله اصولی که زنان و اهل سنت را از کاندیدا شدن برای ریاست جمهوری محروم می نمایند.

دیدگاه ها