نمایش نوار ابزار

جایگاه پیشمرگان مسلمان کرد ونقش آنان در انتخابات اخیر

صرف تظر از این که پیشمرگان مسلمان کرد به عنوان نیروی نظامی حق شرکت در تبلیغات بر له یا علیه کاندیدایی را دارند بحث جدا گانه ای است .بیشتر بحث من بر روی تاثیر این افراد سازمان در پیروزی یک کاندیدا  ویا جایگاه آنان در بین مردم است .در انتخابات های گذشته شاید به صورت فردی نقش آفرین بوده اند .اما در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی به صورت شفاف وفعال از جناب مهندس احسن علوی حمایت کردند  وتوانستند برای اولین بارنماینده ای را به مجلس بفرستند .
این سازمان هرچند از آغاز تشکیل دارای فراز ونشیب های زیادی بوده است وبعدا در بسیج وسپاه حل وتنها شکل ظاهری آن مانده ودر تشکیل کنگره یادواره شهدای پیشمرگ مسلمان کرد که با پیام مقام رهبری تجلیلی مجدداز آنان به عمل آمد .اما با وجود ایثارگری های آنان وتقدیم شهیدان وجانبازان فراوان اما در سلسله مراتب نظامی آنگونه که شایسته است زحمات آنان مورد توجه قرار نگرفته است .درمیان همه ی پیشمرگان مسلمان کرد تنها سردار جمیل بابایی است که از دست مقام رهبری مفتخر به درجه سرداری شده است که به حق شخصیتی دلسوز وخدمتگزار ملت وبازنشسته شده است.
اما در مرحله اخیر انتخابات بسیاری از پیشمرگان مسلمان بازنشسته با حمایت و سخن رانی ورئیس ستادی وگرفتن عکس با مهندس احسن علوی توانستند بار دیگر جایگاه وپایگاه مردمی و نقش خود را در انتخابات نشان دهند و برای اولین بار نماینده ای را به مجلس بفرستند،که امید است مورد توجه مسئولین قرار گیرد و مقداری از زحمات آنان جبران گردد. البته نقش برخی از افراد را با گرایش های ناسیونالیستی شدید را در کنار آنان نمی توان انکار کرد .اما بیشتر نقش پر رنگ این گروه برای اولین بار در کردستان نیاز به بررسی وسیعی دارد.

دیدگاه ها