نمایش نوار ابزار

ثبت احوال دیگر چرا؟؟؟؟

من کاری به نق زدن های ملیجک ها وهفت رنگ ها ودیگران ندارم ،کەبا شیطنت های خود ،نقاط ضعف ویا خلف وعدەهای دولت را به حساب اعضای ستاد روحانی در کوردستا ن بنویسند ،واین ضعف هارا بهانە ای برای تخریب دیگران قرار دهند.

بحمدالله افکار عمومی ومردم شریف کوردستان چنان هوشیار وبیداراند ،کە فرصت طلبان ومنفعت طلبان راازافراد مخلص تمییز می دهند. ونیازی به کلاغ وبوقلمون وارداتی ندارند کەبرایشان بخوانند وبا دستور دانە پراکنان، قارقار نمایند.

اعضای ستاد تبلیغاتی دکتر روحانی اکثرا به خاطر تغییر بهینەی اوضاع وارد ستاد شدند واز‌خود مایە گذاشتند کە وضعیت استان از هر لحاظ دچار تحول شود.

اینکە دولت یا شخص روحانی به تعهدات خودعمل نکردند، مسئولیت دینی واخلاقی آن به اوبر می گردد.نە کسانی کە برای پیروزی فکرشان تلاش کرده اند.البتە کلاغ هاکە نە تنهادرستادنبوده اندویا در چاه سکوت ویادرطرف مخالف بودە اند، حق نق زدن را ندارند.

اما در ضمن حفظ انتقاد برای حامیان روحانی ،انصاف اقتضا می‌کند کە کار مثبت ،تٵیید وکار منفی موردانتقادقرارگیرد.انتصاب یک استانداربومی وبرگزاری مراسم نوروز باشکوەدرورزشگاە گۆڵان،انتصاب دومدیر کرداهل سنت جهاد وارشاد،قدمهای مثبتی‌هستند .

اما تغییر‌فرماندار اهل سنت کامیاران وانتصاب مدیر‌کل غیربومی ثبت احوال کە ادارەای است ،نە آن چنان حساس وسیاسی ودرعین حال بومی وهویتی ،لازم بود کە در تعطیلات نوروزی وعلیرغم مخالفت استاندار ونمایندگان وبا وجود کارشناسانی ماهر در آن اداره اعم از خانوادە های ایثار گران ودیگران،فردی نا آشنا به منطقە به عنوان مدیر کل ثبت احوال منصوب نشود،

زیرا حتی از‌نظر‌فقهی قاضی باید اهل منطقە باشد ویا مترجم داشتەباشد،حال مدیر کل ثبت احوال ،کەادارە ای هویتی وبا شناسنامه وهویت مردمان منطقە ای ارتباط دارد، قطعا نمی تواند فردی غیر بومی نا آشنا به عرف مردم باشد. .

داستان فامیل ها ونام های خانوادگی عجیب وغریب در گذشتە کە گاهی فرد از گفتن آن ها شرمسار می شود، به سبب نا آگاهی مٵمور وکارمند از آداب وعرف ورسوم منطقه وشناخت افراد است کە موجب ایجاد مشکلات روانی وروحی وحتی سیاسی واقتصادی می شود.

انتصاب مدیر‌ غیر بومی ثبت احوال ،به نوعی سخن مارا تٲیید می کند کە روحانی با ما صادق نیست، چرا نباید وزرای روحانی ویامعاونانشان ،یک بار از سر سپاسگزاری ونمک شناسی بگویند: ما کەاز‌مریخ نیامده ایم ،رٲی کوردها واهل سنت مارا بر صندلی های نرم ورنگین با نعمت های متنوع نشانیدە است.

بە خدا قسم اگر رٲی این مردمان پاک وبی ریا نبود ،این آقایان دارای این مسئولیت نبودند.

حال چه شدە است کە حتی در استان خودشان ،وجود یک مدیر بومی را تحمل نمی کنند؟

راستی چە می‌شد ،اگریک کورد اهل سنت را مدیرکل ثبت احوال استان دیگری می نمودند؟، این مسئولین زبان این ملت را نمی فهمند ،مگر اێنکه آنان را به تنگیسر ببری.

امید است ،جناب استاندار و بهارستان نشینان ،این عیدی دولت روحانی را در‌سال جدید نپذیرند ،که قطعا عیدی خوبی نبودومذاق ملت را تلخ کرد.

دیدگاه ها