توصیف قاتل فاطمه (رضی الله عنها) از سوی علی (رضی الله عنه) و مشورت با ایشان در جنگ ها! | جلال جلالی‌زاده
نمایش نوار ابزار

توصیف قاتل فاطمه (رضی الله عنها) از سوی علی (رضی الله عنه) و مشورت با ایشان در جنگ ها!

توصیف قاتل فاطمه (رضی الله عنها ) از سوی علی (رضی الله عنه) و مشورت با ایشان در جنگ ها
خدایش پاداش دهاد، بدانچه آزموده شد و انجام داد. کجی ها را راست کرد و بیماری ها را به صلاح آورد، فتنه را پشت سر انداخت و سنت را بر پا داشت، با دامن پاک درگذشت و به اندکی ازآک به خیر آن رسید و از شر آن رهید، فرمان خدا را گزارد و از او ترسید. چنانکه باید رفت و امت را وا گذارد پراکنده که فراهم نیاید و نه گمراه در آن راه برد و نه یابنده ی راه  با یقین به راهی که یافته بنگرد. (نهج البلاغه .ص ۲۲۹.ترجمه شهیدی)

مشورت عمر(رضی الله عنه) با ایشان:

در جنگ با ایرانیان،خطبه ۱۴۵،ص۱۴۶
تو همانند قطب بر جای بمان و عرب را چون سنگ آسیا گرد خود بگردان. همانا عجم، اگر فردا تو را بنگرد ،گوید این ریشه عرب است، اگر آن را بریدید آسوده گردیدید،

مشورت با عمر(رضی الله عنه)درجنگ روم: شهیدی،خطبه ۱۳۵، ص۱۳۳.

هرگاه خود به سوی این دشمن روی و با آنان رو به رو شوی و رنجی یابی مسلمانان تا دورترین شهرهای خود، دیگر پناهگاهی ندارند و پس از تو کسی نیست تا بدان روی آرند و …….. پناه مردمان خواهی بود و مرجع مسلمانان.

دیدگاه ها