نمایش نوار ابزار

توافق در مذاکرات انقلاب چهارم

687393287پس از انقلاب حوادثی در این کشور اتفاق افتاده که مسئولین آن هارا انقلاب نامیده وآن هارا شماره گزاری کرده اند .به نظر من موضوع مذاکرات که سال های سال است اذهان اقشار مختلف را به خود مشغول کرده وبه عناوین مختلف مورد بحث وبررسی قرار گرفته است از نامه ی نمایندگان مجلس ششم که در آن زمان خواستار حل وفصل آن بودند تا امروز که ملیاردها دلار هزینه بر ملت تحمیل کرده وبه ثمر رسیدنش دل دلوا پسان را به درد می آورد اهمیتش کمتر از انقلاب نیست .به نظر من همانگونه که شهادت دکتر بهشتی انقلاب نامیده شد موفقیت گروه مذاکره کننده نیز می تواند دستاوردهای زیادی برای همه ی ایرانیان جز کسانی که نانشان در روغن تحریم هاست داشته باشد ،زیرا بدون شک کسب اعتماد مجدد بین المللی واعاده ی حیثیت وجایگاه ایران در جهان وگشودن دروازه های روابط سیاسی واقتصادی وفرهنگی می تواند دگرگونی مهمی در جایگاه ایران ایجاد نماید که همان انقلاب وتحول مثبت در راستای اهداف ومطالبات شهروندان ایرانی است که به روحانی رأی داده اند.

مطالب مشابه
دیدگاه ها