نمایش نوار ابزار

تناقضات صدا و سیما و نا آگاهی جوانان اهل سنت کوردستان

دوگانگی در رفتار وکردار اگر تحمیلی ورسانه ای شود بسیار کار زشت وناپسندی است .متاسفانه پس از انقلاب هرچند مسوولان معیاررا مردم ورضایت انان می دانند ,اما متاسفانه در عمل کاملا متناقض است .بویژه صدا وسیما که همیشه تریبون حاکمیت بوده وبا نگاه ایدولوژیک مسائٔل مذهبی را تزریق می نماید .در اعلام مراسم برخلاف نظر ورای مردم ویا مذهب مردم منطقه همیشه نام های را اعلام می نماید که موجب حساسیت مردم می شود.مردم منطقه بیست وهفتم رجب را معراج پیامبر (ص) می دانند اما صداوسیما ان را بعثت اعلام می کنند .در حالی که با اعتقادات مردم منطقه تباین کامل دارد .پس لازم است اگر صداوسیما نظر حاکمیت را بیان می کند در کنار آن دیدگاه مردم منطقه را نیزـکه حق قانونی وطبیعی انان است بیان کند.تا حداقل مردم احساس کننند که صداوسیمای کردستان برای آنان احترام قایٔل است.

واز همه بدتر جوانان ومدیران کوردند که به جای معراج بعثت را تبریک می گویند که یا ناشی ازنا آگاهی آنان ویا استفاده شخصی است که در هردو صورت کار درستی نیست.امیدوارم به هردونکته توجه خاصی مبذول شود.

دیدگاه ها