نمایش نوار ابزار

تفاوت قرائت اصلاح طلبان واصولگرایان از حادثه کربلا

تفاوت دیدگاه ها از تشکیل احزاب ونهادها وموضعگیری ها وهمچنین از قرائت آنان مشخص می شود. همانگونه که تفاوت دیدگاه و بررسی وتحلیل مسائل سیاسی واقتصادی وفرهنگی دوحزب دلالت بر جدایی راه وروش آنان دارد. قطعا نحوه شکل گیری واتخاذ مواضع وتبیین مسائل علت ودلیل این تفاوت هاست وموجب می شود که بررسی هرپدیده وتدبر وارزیابی ویا فهم ودرک آن با دیگران اختلاف داشته باشد.همانگونه که ارزشیابی وفهم هر موضوعی برنتایج ودستاوردهای آن ودر زندگی تأثیر دارد واین مقبولیت وسنجش موجب تعیین مسیر واتخاذ روش ویاتعیین جهت دارد .قطعا قرائت هرفرد وفرقه ای ویا گروه ودسته ای از یک موضوع نمی تواند یکسان باشد.اختلافات مذهبی وکلامی در طول تاریخ دلالت دارد که این فهم ودرک ها چقدر در جدا شدن مسیر واستنباط احکام دارد.اختلاف شیعه وسنی در مسأله خلافت وامامت ویا معتزله واشعری در مساله حسن وقبح در عملیاتی کردن باورها واعتقادات بسیار مؤثراست. بنابراین یک رأی ویک عمل داشتن وتطابق برداشت ها از سوی دوجریان نشاندهنده عدم اختلاف وتوافق است .
آنچه که بنده در این مدت در برگزاری مراسم عاشورا دیده ام .هیچ تفاوتی در بین اصلاح طلبان واصولگرایان ندیده ام .یعنی همان برداشت عامیانه وعوامزدگی ویا تفکر سنتی وادامه روند گذشنه با پذیرش طرفین واعمال آن همچنان ادامه دارد. از آقای خاتمی گرفته تا دیگران تفاوت اساسی در برگزاری ویا دید اصلاحی ویا قرائت عصری وفیلسوفانه وحکیمانه بر اساس چون وچرائی وتحلیل تاریخی ونگاه ابن خلدونی دیده نمی شود.
مگر وظیفه مصلح واصلاحگر در یک جامعه ی تشنه حقایق ودرک واقعیات وفهم متون وتحلیل حوادت چیست؟ مگر نباید یک فرد با افکار اصلاحی با یک سنتگرا ومخالف تحلیل تفاوت داشته باشد؟

مگر نباید با هر پیرایه وشائبه ای که چهره دین را مخدوش می نماید مخالفت کرد وآنچه را که با استناد به أدله ی محکم ومقنع ثابت شده پذیرفت واز اضافات وزوائدی که بیشتر رنگ اسطوره وداستان را دارند جلوگیری نمود.

متاسفانه همانگونه که بسیاری از واژه ها مفاهیم اصلی خودرا از دست داده اند .در چنین حادثه جانسوز وظلمت شکنی نیز در طول تاریخ پیرایه های زیادی بسته شده که نیازمند اصلاحگران زبده وشجاعی است که با تحمل همه ی هزینه های حقیقت گویی سنت را از بدعت متمایز سازند.

تکرار اعمال وپیروی از دیگران ونداشتن یک برنامه واقدام صحیح واصولی متناسب با مقصد ومقصود بانی نهضت منافی با غایت واهداف ایشان ومعنا ومفهوم اصلاح طلبی است.

بنابراین نظر به شواهد فراوان هیچ تفاوتی در بین اصلاح طلبان واصولگرایان وعامه مردم در تلقی ودریافت پیام عاشورا ویا انجام مراسم متناسب با آن دیده نمی شود.

دیدگاه ها