نمایش نوار ابزار

تفاوت جنایت تروریستی در روسیه با جنایت تروریستی در سوریه

تروریست در هر قالب وشکلی،تحت،هرعنوان ونامی ،به نام دین ومذهب وبه نام ملت ونژاد .از سوی دیکتاتورویا ابرقدرت هامحکوم است،

هم زمان دو عملیات یکی  در داخل روسیه ویکی به وسیله روسیه در سوریه انجام شد.

عملیات داخل روسیه محکوم وپیام های همدردی از سوی حاکمان مختلف ارسال شد.اما جنایت تروریستی در سوریه  ان هم به وسیله روسیه ودر داخل بیمارستان با هیچ واکنشی مواجه نشد.

واقعا دنیای عجیبی داریم ،نازنین

دیدگاه ها