نمایش نوار ابزار

ترور را در هر قالبی محکوم می کنیم

20141011173550ch-20140630102303325ترور یک عمل نامردانه غافلگیر کننده ای است که معمولا از سوی فرد یاگروهی که زبان منطق ندارند ونمی توانند با گفتار نیکو وبا برهان وحجت با طرف مقابل مواجه شوند معمولا از سلاح نفرت ونابودگر در پی حذف رقیب ومخالف در می آیند ودر این اقدام بزدلانه نه به متهم مظنون به پندار خویش رحم می کنند ونه به بی گناهان اطراف وپیرامونی . وتا کسانی که قربانی این شیوه ضد بشری نشده باشند عمق این جنایت را احساس نمی کنند .نه دادگاهی است ونه هیئت منصفه ای ؟ بلکه لوله ی اسلحه است و فکر اهریمنی .وهرگز خودم حادثه ی ناخوشایند ترور خانواده ام را فراموش نمی کنم که اعضای خانواده ام چگونه بی دفاع ومظلومانه فدا شدند . بیائیم اگر مشکلی ویا مطالبه ای چه فردی ویا جمعی در مناطق کرد نشین داریم تلاش کنیم با ابزار پسندیده ی بیان وقلم وادبیات انسانی مطرح کنیم وخاک نفرت را بر چهره تولیدکنندگان نفرت بپاشیم .اگر قضات در جامعه ما احساس امنیت نکنند چگونه می توانند حافظ امنیت ما باشند؟

دیدگاه ها