نمایش نوار ابزار

تداوم سه ضلعی ۲۴ خرداد

877777689بدون شک پیروزی آقای روحانی مدیون تلاش وپایگاه مردمی واجتماعی اصلاح طلبان است وکسی نمی تواند آن را انکار کند واگر هیچ حمایتی جز انصراف آقای دکتر عارف از جانب آنان صورت نمی گرفت همین برای پیروزی دکتر روحانی کفایت می کرد،اما همگان می دانند که حامیان واطرافیان هر کاندیدائی با اغراض واهداف خاصی از او حمایت می کنند واین برکسی پوشیده نیست .قطعا در میان طیف های مختلف اصلاح طلبان وستادهای روحانی چنین منویاتی بوده است .از آنجائی که اصلاح طلبان بادوهدف وارد صحنه ی کارزار انتخاباتی شدند قطعا انتظارات وتوقعات خاص خودرا هم داشته اند که در مرحله ی اول نجات کشور از وضعیت بحرانی وممانعت از ادامه ی روندقبلی که بدون شک منجر به مشکلات ومعضلات بزرگتر وگرفتاری های داخلی وخارجی می شد یعنی تمام اصلاح طلبان در اینکه برای خروج از بن بست ونجات کشور می بایست از کاندیدائی حمایت می کردند که بتواند چنیتن مسئولیتی را به خوبی انجام دهد وبا توجه به آینده نگری وملاحظه وضعیت موجود آن زمان صلاح دانستند که از حمایت از کاندیدای مورد نظر خود به نفع کاندیدایی که می توانست نقش مهمتری را متناسب با روند جاری کشور ایفاکند صرف نظر کنند وبا تدبیر ودرایت سران اصلاحات چنین امر مهمی انجام شد وشکل اجماع به خود گرفت . نتیجه ی این وحدت واجماع موجب شد تا ملت هم به ندای آنان پاسخ دهند وبا یک پارچگی وصف ناپذیری یک (نه) بزرگ به سیاست های قبلی بگویند وسرانجام کانیدای اصلاح طلبان واعتدالگرایان برمسند ریاست جمهوری نشست وکام طالبان تغییر وتوسعه شیرین شد .
البته نباید فراموش کرد که واقع بینی اصلاح طلبان ومشکلات برجای مانده واشکال تراشی ها وعدم همراهی مسئولین دولت قبلی ودیگرنهادها به عنوان مانع بزرگی در سر راه دولت روحانی بود اما کار بزرگ اصلاح طلبان آزادگذاشتن روحانی در تصمیم گیری وانتخاب اعضای کابینه بود که بدون هیچ ادعایی ویا سهم خواهی وکم کردن حساسیت ها دولت را در انتخاب نقشه ی راه خود آزاد گذاشتند تا حساسیت مجلس را که یکی از موانع تلاش های دولت می دانستند برنیانگیزند، هرچند دولتی که با حمایت اصلاح طلبان بر سر کار آمده بود وبی نیاز از حمایت فکری وانسانی آنان نبود وقطعا استفاده از آنان در مسئولیت های مختلف یک ضرورت ونیاز شدید بود ولی باز هم با این وصف احتیاط های زیادی در به کارگیری نیروها به کار رفت ودولت از برخی نیروهای اصلاح طلبی که کمتر حساسیت زا بودند استفاده کرد و بقیه ی نیروهارا یا از اصلاح طلبان ساکت وبی خطر انتخاب کرد ویا از نیروهایی که در سال های گذشته در دولت سازندگی واصلاحات نقشی داشته اند استفاده کرد که شاید بتواند با استفاده از تجارب آنان هردوطرف ماجرا را راضی نگاه دارد.دراین بین بسیاری از نیروهای اصلاح طلب که در گردآوری آرا نقش گسترده ای داشتند چون هدف اصلی آنان نجات کشور بود بدون هیچ گونه سهم خواهی دولت را در تصمیم گیری ها آزاد گذاشتند تا بدون هیچ گونه مانعی ویا محذوریتی بتواند خواسته های مردم را محقق نماید ودر صحنه های مختلف با قلم وزبان وفکر دولت را یاری داده اند ونظر به وجود مخالفت های دلواپسان وافراط گرایان که منافع خودرا از دست داده اند ومسائل تحریم ها ومشکلات اقتصادی وروابط خارجی به حمایت یک جانبه ی خود ادامه داده اند وتاکنون هم چنین روندی ادامه داشته است .از سوی دیگر نیروهای که در تحت عنوان فعالان ستادهای انتخاباتی آقای روحانی متصدی امور شده اند ونیز مسئولان باقیمانده از دولت قبلی نتوانسته اند در راستای اهداف مردم واصلاح طلبان گام بردارند موجب نارضایتی مردم را فراهم کرده است .
بدون شک هراقدام وعملی که انجام می شود مبتنی بر اهدافی است که یک عمل عقلانی ومقبول بشری است که شرکت در انتخابات یکی از آن موارد است .اصلاح طلبان همچنانکه گفته شد براساس مصالح ومنافع خود ویا محاسبه ی هزینه وفایده وارد کارزار انتخاباتی شدند وچون در مقابل ادامه ی مسیر اصلاحات خودرا متعهد می دانند حاضرند از بسیار ی منافع شخصی خود بگذرند واز سوی دیگر حق دارند که از ثمرات ومیوه های تلاش وزحمات خود بهره مند شوند ووظیفه ی مسئولان است که حق سپاسگزاری وزحمات اصلاح طلبان رعایت کنند اما از آنجائی که مردم صاحبان انقلاب وولی نعمت مسئولان هستند حق دارند از مسئولان انتظار داشته باشند بنابراین وظیفه ی دولت است که رفاه ورضایت آنان را تأمین کند .
پس می توان در اینجا سه ضلع مثلثی را ترسیم کرد که یک ضلع آن دولت وضلع دوم ملت وضلع سوم اصلاح طلبان هستند که لازم است مشکلات را با در نظر گرفتن این سه ضلع در نظر گرفت وراه کارهای برای حل آن ها اتخاذ کرد به نظر می رسد تا کنون دولت درتأمین رضایت دوضلع دیگر ناموفق بوده است یعنی هم نتوانسته رضایت اصلاح طلبان را تأمین کند وپاداش حمایت های آنان را بدهد وآنان را از ترس رقیب به کار بگیرد .چالش های پیش روی دولت بیشتر به فشارهای مخالفان برمی گرددکه موفقیت دولت را به زیان خود می بینند وتلاش می کنند تا با دلسرد کردن اصلاح طلبان وایجاد موانع نگذارند چرخ حرکت دولت پیشروی کند وموجب دلسردی مردم شوند، به نظر می رسد تاکتیک های اصلاح طلبان چه در سکوت یا انتقاد کار درستی است وهردو مورد لازم وبجاست هرچند شاید انتقاد بهتر باشد چون اگر گاه گاهی شوک انتقاد بر دولت مردان وارد نشود چه بسا بسیاری از وعده ها ی خودرا فراموش کنند همانگونه که بی توجهی برخی از وزیران به سیاست های اعندالی واصلاحی وحفظ کرسی خود موجب دلسردی وناامیدی شده است . ترس نابجای دولت ومحافظه کاری وملاحظات در مقابل مخالفان سبب جسارت وپیشروی آنان وسنگ اندازی در سر راه دولت شده است که نمونه های زیاد آن را در رفتار دولتمردان می بینیم واین عقب نشینی یکی از اسباب انتقادهای اصلاح طلبان است .لازم است دولت در مقابل مخالفان بویژه دلواپسان بیشتر از این کوتاهی نکند تا هم حمایت اصلاح طلبان را از دست ندهد وهم پشتیبانی ملت را .اینکه اصلاح طلبان به خاطر عدم تحریک دلواپسان نتوانند صراحتا از دولت حمایت کنند وخودرا وادار به سکوت کنند یک تیغ دولبه ای است که در هر دو صورت به ضرر دولت تمام می شود .دولت واصلاح طلبان باید بر اساس پیمان ووعده ای که به مردم داده اند به برنامه های خود عمل کنند وشفاف وصریح مزاحم ها وموانع را معرفی کنند واینکه هریک دیگری را به ضعف وکوتاهی متهم نماید موجب شکاف بیشتر ونفع مخالفان است .
مطمئنا در مسائلی مانند یارانه ها وعدم همراهی مردم با دولت نیاز به یک تحلیل روانشناختی ومردم شناختی دارد واین کار نه تنها به تقابل ملت با دولت اعتدال برنمی گرددبلکه به مسائل ریشه ای واصولی برمی گردد که نیاز به تحلیل دارد .من خودم گرفتن یارانه را برای خودم جایز نمی دانم وثبت نام هم نکردم ولی نمی دانم چگونه برخی هم از نظر مالی هیچ مشکلی ندارند اما از نظر شرعی توجیه می کنند؟!
دولت باید بدون ترس وواهمه به وعده های خود عمل کند وآقای روحانی که دوسال از عمر دولتش سپری شده وبه نیمه ی عمر خود رسیده باید بداند مماشات بیش از حد وتمرکز تمام نیرو بر حل مسائل خارج به تنهایی کافی نیست .آزادی های اجتماعی واجرای قانون اساسی وقاطعیت در اجرای امور وعدم سهل انگاری یکی از ضروریاتی است که باید انجام دهد چرا نباید دولت نسبت به قطع یارانه ی افرادی که از نظرمالی بی نیازاند واهمه داشته باشد ؟
باید دولت بدون واهمه با استراتژیست های اصلاح طلب در باره ی نقاط ضعف وقوت برنامه های دولت جلسات متعددی را برگزار کند ،نسبت به مطالبات وخواسته های مردم بویژه رفاه وامنیت وآزادی اجتماعی حساسیت لازم را داشته باشد رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی از حقوق مردم دفاع کند . نباید دولت واصلاح طلبان احساس کنند که به یکدیگر نیاز ندارند که این بزرگترین عامل شکست برنامه هاست .امروز برخی از وزرا ومسئولان احساس می کنند که از آسمان نازل شده اند وهیچ نیازی به ادامه ی حمایت اصلاح طلبان ندارند.
از آن جائی که مخالفان از توان تبلیغاتی ورسانه ای قوی برخوردارند ودر عوام فریبی وگول زدن توده ها مهارت کافی دارند لازم است دولت واصلاح طلبان به صورت شفاف وروشن نسبت به تحقق خواسته های مردم واستفاده از نیروهای توانمند وشایسته اقدامات اساسی را انجام دهند وقتی که هنوز دولت نسبت به امنیت سخن رانی ها ناتوان ویا در انتصاب یک رئیس دانشگاه عاجز است خود به خود تأثیر منفی در اذهان خواهد گذاشت وموجب ریزش نیروها خواهد شد .
نظر به انتخابات پیشرو اخلاص ،دلسوزی وقاطعیت لازم همراه با وحدت وهماهنگی موجب رفع بسیاری از مشکلات خواهد شد.
هفته نامه ی صدا ،شماره ی ۳۹ شنبه ۱۳۹۴/۳/۲۳

مطالب مشابه
دیدگاه ها