نمایش نوار ابزار

تخریب محیط زیست به منزله فساد فی الارض

هرچند پس از انقلاب بارها کلمات مفسد فی الارض ومفاسد اقتصادی واجتماعی را شنیده ایم .اما گمتر کسی ذهنش به سوی فساد در محیط زیست می رود .فسادی که عواقب ناگوارش وآثار زیانبارش سال ها روان انسان را می آزارد وبر زندگی نسل های آینده تاثیر منفی می گذارد .قرآن صراحتا گناه تخریب محیطـزیست را بر گردن انسان می اندازد وظهور فساد در بروبحر ودریا وخشکی را متوجه انسان می نماید .ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت أیدی الناس . چه کسی جز افراد انسان دریاها را آلوده نموده وبا ریختن اشغال وپسمانده ها ویا ریختن مواد سوختی بسیاری از جانداران را ازبین می برد .چه کسی جز انسان با آلوده کردن محیطـزیست فضا را مسموم وزندگی انسانی را با اختناق همراه می سازد ؟ چه کسی جز انسان ها با بستن سدها وخشک نمودن جلگه ها توفان ریزگردهارا بر پامی سازد وعمر انسان هارا کوتاه می سازد ؟ چه کسی رودخانه هارا با سم آلوده وهزاران ماهی را که منبع مهم غذایی هستند ازبین می برد؟
انسان های منغعت طلب که چشم حرصشان را جز خاک گور پر نمی کند وبا حرص وولع نه خیابانی را عریض گذاشته اند ونه کوچه ای .حتی پیاده روی را ودرختان ومناظری را در داخل شهر تحمل نمی کنند ایا مفسد فی الارض نیستند؟
بویژه در ایام تابستان شاهد آتش زدن مراجع وسوزاندن جنگل ها هستیم .که چگونه افراد منفعت طلب وغیر متعهد بهترین زیستگاه هارا از بین می برند و آگاهانه یا نا آگاهانه خیانتی عظیم به نسل امروز وفردا می کنند ودر زمین فسادی به راه می اندازند که موجب هلاک حرث ونسل می شوند. امروز بشریت با شهرسازی های بی نقشه ومدیران ابن الوقت نه می توانند میراث گذشته را حفظ نمایند ونه رحمی به حال آیندگان می کنند ومشمول مفسدان فی الارض وعتاب قران قرار می گیرند که امیدوارم مسؤولان ومردم نسبت به اعمال جنایتکارانه ی عده ای بی درد وبی تعهد ,بی تفاوت نباشند ونسبت به زندگی حساس وامین ودوراندیش باشند. اگر اتش زدن جنگل ها ومراتع ونابود کردن آن ها وآلوده کردن رودخانه ها ودریاها ویا هوایی که عامل حیات موجودات زنده است فساد فی الارض نیست پس چه چیزی مصداق فساد فی الارض است؟

دیدگاه ها