نمایش نوار ابزار

تخريب محيط زيست

86789637896آتش به جانتان باد ودست هایتان شکسته باد
راستی برای چنین عمل زشتی چه نامی را انتخاب می کنید ؟ نکنه سوزاندن طبیعت وتخریب محیط زیست را هم مبارزه تلقی می کنید!!!!
قرآن چه نیکو می فرماید :فساد وتباهی در دریا وخشکی توسط مردم است .آیا این فساد نیست ؟آیا این خیانت نیست ؟ کاش برخی از عوامل چنین حرکت وقیحانه ای را به شدت مجازات می کردند تا موجب عبرت دیگران شود واینگونه فضای زندگی را بر مردم تنگ نمی کردند؟ کاش یا خود عاملان یا یکی از عزیزانشان را در آن هنگام می سوزاندند تا طعم تلخ چنین کار زشتی را احساس می کردند؟
بیائیم عاقلانه بیندیشیم با طبیعت مهربانانه رفتار کنیم تا خدای طبیعت با ما مهربانانه رفتار کند.

دیدگاه ها