نمایش نوار ابزار

تجلیل اما نه در خور مرحوم مهندس ادب !!!!!

45243454جامعه ی ما بهترین جامعه ای است که نمی توان به کلیت آن باور کرد ، وکسی که فریب درود ومرگ را هم بخورد دچار اشتباه می شود ،بنا براین باید برای دوری از عذاب وجدان نباید خیلی روی افراد حساب کرد وآنچه که خود به آن باور داری باید به آن عمل کنی .درچند روز گذشته در برخی از این گروه های اجتماعی از مردم برای حضور در مراسم بزرگداشت وتجلیل از مرحوم مهندس دعوت شد اما در هنگام برگزاری مراسم جز یک یا دونفر از دعوت کنندگان حضور نداشتند ، تجلیل از شخصیت های ملی ومذهبی هرملتی یک مسئولیت وتعهد تاریخی برای حفظ کیان آن ملت وادامه ی حیات سیاسی واجتماعی آن می باشد ،امیدوارم چنین تجمعاتی بر اساس آگاهی خانوادگی واطلاع رسانی شفاف ونظم وبرنامه ای باشد که همگان بتوانند از آن استفاده کنند.

مطالب مشابه
دیدگاه ها