نمایش نوار ابزار

تبریک به استاندار کردستان

برادر ارجمند جناب آقای مهندس مرادنیا
استاندار محترم کردستان
خبر انتصاب جناب عالی موجب واکنش های مثبت ومنفی در استان شده است .منفی از آن لحاظ که فعالان سیاسی ومدنی در استان به طور عام وستاد آقای روحانی به طور خاص انتظار داشتند که آقای روحانی قدر دان حمایت ها ورأی هفتادوسه در صدی مردم کردستان  باشد وپس از چهل سال از گذشت پیروزی انقلاب مستضعفین به اندازه رئیس شورای شهر یزد از حقوق هموطنانش دفاع کند ونیز وزیر کشور پس از پاسخ نامه ی مقام رهبری به مولوی عبد الحمید حجت را در انتخاب یک استاندار کرد اهل سنت بر خودش تمام شده بداند,که متاسفانه از این …دودی متصاعد نشد. که اگر مسئولان امر برای این قدر نشناسی در مقابل شش ونیم ملیون رأی تعیین کننده فکری نکنند باید منتظر آثار سلبی آن در آینده باشند.
اما واکنش مثبت :به طور قطع انتصاب یکی از فرزندان دلسوز وتلاشگر این دیار که کارنامه ی مثبتی از لحاظ سیاسی , نمایندگی مجلس وفعالیت های تولیدی واقتصادی داشته از خواسته ها ومطالبات مردم ورأی دهندگان به آقای روحانی بوده وموجب شادی وشوروشعف در بین مردم کردستان می شود.
جناب عالی نسبت به کردستان وزادگاهتان نامحرم ,بیگانه ویا مهمان نیستید تا خیر مقدم وخوش آمد گفته شود ,بلکه فرزند رشید ودلسوزی هستید که با کوله باری از تجارب به ویژه در زمینه اقتصاد وتوسعه به خانه ات بر گشته اید .
هرچند جناب عالی نسبت به مشکلات ومطالبات مردم استان در زمینه های مختلف  سیاسی ,اجتماعی,فرهنگی واقتصادی آشنا وبلکه درد آشنا هستید .اما آنچه که برای  این مردم فرهیخته واین استان فرهنگی در مرحله اول حائز اهمیت است حفظ حرمت وکرامت انسانی وتوجه به شایسته سالاری در تمام ابعاد ودر مر حله بعدی ارائه راه کار های علمی برای حل مشکلات اقتصادی استان است که ناهنجاری های فراوان ومشکلات اجتماعی مانند بیکاری,فقر, اعتیاد, طلاق,خشونتهای لفظی وفیزیکی,مهاجرت ورادیکالیسم ملی ومذهبی را در پی دارد.
نکته دیگری که حائز اهمیت ودر دولت قبلی متأسفانه به آن بها داده نشد تغییر مدیران غیر همسو با اصلاحات و برنامه های دولت است که یکی از خواسته های مردم استان است .وهمینطور تغییر برخی از سنت های سیئه وغیراخلاقی وغیر قانونی عدم استفاده از کردهای اهل سنت در ریاست دانشگاه ها,آموزش وپرورش, فرهنگ وارشاد ,دادگستری,اوقاف و……. از اقدامات مهمی است که می تواند در کم کردن فاصله بین نظام ومردم مؤثر بوده ورضایت جامعه را در پی داشته باشد.

اطمینان کامل دارم همانگونه که جناب عالی باحمایت های مادی ومعنوی خود از ستاد آقای روحانی مورد اعتماد قرار گرفته اید , فعالان ستاد آقای روحانی که خالصانه موجب جلب آرای مردم شده ,شورای هماهنگی اصلاح طلبان کردستان وکمیته پیگیری مطالبات مردم کردستان به عنوان نیروهای دلسوز وتوانمند ومشاوران امین در راستای توسعه استان یار ویاور جناب عالی خواهند بود واز سوی دیگر بهره گیری از نقاط قوت وضعف استانداران پیشین , استفاده از تجارب نمایندگان ادوار, فعالان سیاسی ومدنی , دانشگاهیان ,اهالی رسانه ,جامعه شناسان واقتصاددانان ودفع متملقان وچاپلوسان ومجاهدان روز شنبه به طور قطع موجب موفقیت وپیشرفت روز افزون خواهد بود.
خدایا چنان کن سرانجام کار
توخشنود باشی وما رستگار
دکتر جلال جلالی زاده
رئیس ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی
در استان کردستان

دیدگاه ها