نمایش نوار ابزار

تا نوروز هست ما هستیم

85637484همانگونه که گفته اند: طولانی بودن عمر انسان با طولانی بودن سال ها وایام نیست. چه بسا کهن سالانی را می یابیم که مدت مدیدی زیسته اند ولی نامی ویادی ازخود به جانگذ اشته اند اما شهیدانی جوانمرگ را می بینیم که هرچند سن وسالی نداشته اند اما عمرشان به درازای تاریخ وقامتشان به بلندای آسمان است وحیاتشان ازعمق اقیانوس ها گذشته ووسعت نظرشان هستی را درنوردیده است ودر دل انسانیت جاودانه اندوهمیشه مانند نوروز تکرار وتجدید شونده اند.
ونوروز به مانند خون شهیدان دررگ ها ی حیات معنوی وروحی وفرهنگی ما جاری است وبدین سبب امروز کالبد فرهنگی وتاریخی ما همچنان استوار وپابرجاست. همانگونه که خداوند وعده حفظ کلامش را داده وکلامش معیار درستی دین وآیینش می باشد. نمادهای فرهنگی ومعنوی هرملتی عامل حیات وتداوم زندگی آن است. درمیان نمادهای ماندگار وموثری که درتاریخ ملت کورد ریشه در تاریخ و فرهنگ و هنر و ادبیات و علوم انسانی آن دارد جشن نوروز می باشد که از اسطوره وافسانه گرفته تا واقعیت های تاریخی با جان وروح این ملت آغشته و آمیخته شده است. نوروز آغاز سال است وخبر از نوشدن وآغاز نمودن است واین دو مقوله مهمترین عامل اصلی ایجاد حرکت وتحول وزندگی سعادتمندانه می باشد. وچون نوروز تجدد وشروع را با خود دارد هرگز نشانه های بیماری ،پیری ،فرسودگی ،خمود ورکودرا درخود راه نمی دهد .وهرگاه عارضه پیری ویا رکودی رخ دهد نوروز با تلنگر و شوکی اورا به راه ومسیر اصلی برمی گرداند وصحت وسلامتی را به او عطا می کند. بهترین دلیل بر تاثیر نوروز در ماندگاری ملت ما حفظ هویت کوردهای ترکیه وسور یه است که پس از ستم ها وبی عدالتی این دو رژیم ضد بشری واشغالگر هنوز نفس می کشند وهنوز به کورد بودن خود افتخار می کنند وامروز درحال رهایی از دست اشغالگران ضد دموکراسی می باشند.
نوروز امسال برای کردها حال وهوای دیگری دارد کوردهای شرق ازدست حکومت روباه وداعش نجات می یابند وکوردهای شمال در حال تثبیت پایه های موجودیت وهویت تاریخی وجغرافیایی خود می باشند واین همه از سایه دولت نوروز است، پس تا نوروز هست ما هم هستیم.
ودر پایان لازم می‌دانم ای عید باستانی و تاریخی و ملی را به همه هم وطنان تبریک می گویم وبرای همه انسان ها آرزوی موفقیت وسلامتی را دارم.

دیدگاه ها