نمایش نوار ابزار

تاریخ فقه و فقها چاپ شد

تاریخ فقه وفقها با مقدمه ی وزین وگرانمایه ی استاد دکتر احمد نعمتی از سوی نشر احسان چاپ ودر نمایشگاه بین المللی کتاب عرضه شده است.
این کتاب که تاکنون در زبان فارسی ,اثری مشابه آن تالیف نشده به توضیح وبررسی محققانه وبی طرفانه ی سیر تحولات این علم پرداخته وخواننده را از سیره ی بزرگمردان عرصه ی فقه وفقاهت از صدر اسلام تا عصر حاضر  آگاه نموده وبامکاتب ومدارس فقهی گوناگون آشنا می سازد.در زبان فارسی بویژه در حوزه اهل سنت تاکنون کتابی به زبان فارسی که دربرگیرنده ی آرا ودیدگاه های فقهی گوناگون باشد به زیور طبع آراسته نشده است.امید است خوانندگان ارجمند با مطالعه این کتاب ونقدهای سازنده ی خود مهر تشویقی بر تلاش های علمی اینجانب نهاده ونویسنده را در ادامه ی راه تلاشگران عرصه ی فهم دین یاری نمایند.

دیدگاه ها