نمایش نوار ابزار

تاثیر گذاری انتخابات

89638796هرچند واژه انتخابات در جهان سوم کمتر چند دهه است که معمول شده وروز به روز اهمیت آن بر مردم آشکار می شود ،اما در غرب هم به گونه ای نیست که در انتخابات مساوات ویکسانی در بین زنان ومردان چه در انتخاب شدن وانتخاب نمودن مراعات شده باشد .تاهمین نیمه ی قرن بیستم بود که دربرخی از کشورهای مدافع دموکراسی زنان ویا رنگین پوستان حق انتخاب کردن وانتخاب شدن را نداشتند .پس می توان مسیر حق انتخاب از زمانی که بشر به آن پی برد وفواید آن را شناخت دارای فراز ونشیب های فراوانی بوده است ،که در برخی از جوامع به همت فیلسوفان ومصلحان گام هایی برای بهره مندی از این حقوق طبیعی برداشته شده وافراد تشویق به کسب ویا استفاده از آن شده اند .
موضوع انتخاب یک حق همزاد با انسان از زمان پا گذاشتن بر روی کره ی خاکی و آفرینش او می باشد که در تقابل سه موجود خداوندی یعنی فرشتگان ،جنیان وانسان ها وآزمایش آنان به سبب عدم اختیار فرشتگان در بحث سجده بر آدم بدون قدرت انتخاب دچار نافرمانی نمی شوند اما ابلیس به عنوان مظهر موجودی دارای حق انتخاب حاضر به سجده نمی شود وراه دیگری را برمی گزیند، پس می توان گفت :انتخاب واعمال اراده یکی از ویژگی های موجود مختار در هستی است که می تواند به عنوان شمشیری دولبه از آن استفاده نماید .به همین جهت بود که خداوند با آفرینش آدم وحوا واسکان آنان در بهشت به آنان اجازه استفاده از میوه های بهشتی را می دهد وآن دورا از نزدیک شدن به در خت منع می نماید ،اما آنان از این قدرت انتخاب استفاده نموده وراهی برخلاف میل پروردگارشان را بر می گزینند.وازاینجاست که اهمیت انتخاب را در زندگی انسان می دانیم ،هرچند خداوند می داند که با اعطای این موهبت به انسان ممکن است بر خلاف میل او عمل کند اما اورا با این نیرو مجهز می کند تا در انتخاب مسیر خویش همراه با انتخاب، مسئولیت اعمال خودرا هم بپذیرد.
انسان در طول زندگی خود با انتخاب های زیادی مواجه است ،از انتخاب اسم گرفته تا انتخاب همسر وشغل ومحل اقامت تلاش می کند با انتخاب مورد نظر خویش به هدف ومقصود خویش برسد ،هرچند برخی از افراد بنا به عوامل مختلف در انتخاب گزینه ی خویش دچار خطا می شوند اما این دلیل بر فروگزاری ویا اهمال این حق نیست .لازم به یاد آوری است که انتخاب رابطه مستقیم با اراده وآگاهی وبه کارگیری عقل وخرد وهمینطور هوش ودرک شخص دارد ،یعنی در حق انتخاب مؤلفه ها وعوامل مختلفی وجوددارند که می توانند در انتخاب مسیر شخص را یاری نموده ویا اورا به راه خطا ببرند . به عنوان مثال در انتخاب اسم فرزند ویا انتخاب همسر دخالت اطرافیان ویا در نظر گرفتن منافع شخصی ویا حب وبغض ها می تواند در انتخاب شخص تأثیر گزار باشد .
در بحث انتخاب می توان جدال طولانی ودیرینه ی فرقه های کلامی را در تاریخ علم کلام هم مورد مداقه قرار دادکه بحث جبر واختیاررا در پی دارد که این بحث ها قبلا از سوی فرقه ی مرجئه هم مطرح شده بود که انسان را در تعیین سرنوشت بدون اراده تلقی ووضعیت موجودرا به خدا واگذار می کرد ویا خود جبریه انسان به عنوان پره ی کاهی تصور می کردند که در معرض باد است واز خودش اختیاری ندارد ،این تصور بیشتر به توجیه وضعیت موجود وتثبیت پایه های حکومت های ستمکار کمک می کرد واینگونه بود که به جای حکومت خلافت راشده سلاطین جور در کشورهای اسلامی بر سر کار آمدند ونقش ظل الله وفره ایزدی را پیدا کردند .
در جهان گذشته با تلقین فاصله طبقاتی وتقسیم کردن جامعه به دو قشر آزاد وبرده عملا دوطبقه استثمارگر واستثمار شونده رسمیت یافت ،به گونه ای که کرامت وشرافت انسانی پایمال گشت وجوامع مختلف مهر عبودیت وبندگی را بر پیشانی اکثریت جامعه زدند ودر واقع عده ای از همنوعان خودرا به نام ارباب بر گزیدند .
در چنین مواقعی پیامبرانی از سوی خداوند برگزیده شدند تا با فراخواندن انسان ها به سوی توحید از بردگی یکدیگر دوری گزینند ودر مقابل هم آزاد ورها باشند .همان سخنی که عمر بن خطاب (رض)برزبان آورد : “چه زمانی انسان هارا به بردگی گرفته اید در حالی که آزاد آفریده شده اند” این سلب اراده وانتخاب انسان به همه جوانب زندگی او سرایت کرد ،چه بسا دخترانی که به زور واجبار به عقد مردان ناهمگون در می آمدند وچه مال های که به ناحق مصادره می شدند .

اما بحث اصلی ما که حق انتخاب واستفاده از آن است هنوز متاسفانه در کشور ما به عناوین مختلف معنا ومفهوم اصلی خودرا باز نیافته واطلاعات وآگاهی های لازم در ارتباط با آن جامعه را فرا نگرفته است ،محدودیت ها ،انحصار طلبی ها ،اعمال نظر ،تنگ نظری وسلب حقوق افراد از انتخاب شدن هنوز هم سایه ی سنگین خودرا بر جامعه انداخته است.انتخابات آنگونه که از همه ی علل وعوامل موجده ومبقیه بر خوردار باشد به نحو کامل انجام نشده است .بنابراین می توان برای انتخابات دو مرحله را در نظر گرفت :مرحله ای که کاندیداها خودرا برای حضور در صحنه آماده می کنند که در این مرحله به سبب فراهم نشدن شرایط وزمینه ولوازم یک انتخاب مدرن که از ویژگی های مخصوص به خود بر خورداراست دارای نواقص ونارسا یی های است که برای تکمیل وکامل شدن آن نیاز به استفاده از تجارب دیگر ملت های است که سال ها آزمون دموکراسی را با موفقیت پشت سر گذرانده اند وپیوند پارلمان وتحزب را به خوبی انجام داده اند وبا توجه به کادر سازی از سوی احزاب وشناخت شخصیت ها مقدمات تعیین وکیل ونماینده از هر موقعیت ومقامی سهل وآسان می شود ودر این موقعیت با مسأله رد صلاحیت ها مواجه نیستیم که به یک باره بسیاری از هواداران کاندیدای خاصی را دچار انزوا ودلسردی می نماید .
مرحله بعدی که مرحله تأیید صلاحیت افراد وحضور کاندیداها در صحنه است که در برخی موارد با اغماض افرادی تأیید می شوند که می تواند تنور انتخابات را گرم کند وسلیقه های گوناگون را در پای حوزه های رأی گیری گرد آورد که در اینجا هم نظر به ضعف پایه های تشکیلاتی وعدم حضور احزاب قدرتمند که با معرفی افراد شناخته شده وقدرتمند وپذیرش مسئولیت در مقابل کاندیداهای خود نسبت به جلب اعتماد رأی دهندگان بازهم فضا برای فراهم کردن فضای پوپولیستی فراهم می شود .یعنی هرچه بیشتر از ابزارهای زروزور وتزویر استفاده گردد رسیدن به پیروزی را آسانتر می گرداند ودر اینجا ست که عوامل مختلف در صورت نبود مراجع اثر گزار وجهت دهنده به آرای اشخاص باز هم بر تغییر مسیر انتخاب افراد تأثیر گزار شده ونتیجه را به نفع فرصت طلبان ومردم فریبان منفعت طلب تغییر می دهد .
متاسفانه در مناطق کرد نشین به سبب عدم وجود احزاب مؤثر وجهت دادن به آرای رأی دهندگان یک نوع آشفتگی وبی نظمی بر سیستم رأی دادن حاکم می شود ،گاهی نخبگان وفعالان سیاسی با صندوق های رأی قهر می کنند ، گاهی عوامل نابه جا وغیر مربوط فعالتر می گردند ، فرصت طلبان از سادگی وصداقت مردم سوء استفاده نموده با طرح شعارهای انحرافی وخواسته های شخصی وفردی ویا انحراف مطالبات عمومی ومردمی ویک نوع بازار گرمی برای سوداگری با آرای مردم تلاش می کنند که این ثمره ومحصول اراده وانتخاب را که مساوی با عقل وشعور وشخصیت انسان است از او بگیرند ودر یک بازار گرمی عوام پسندانه وخلط حق وباطل اورا از حق طبیعی خود محروم نمایند.
متاسفانه در کل مناطق کردنشین عدم درک درست شرایط ومقتضیات زمان ومکان بدترین آسیب را متوجه مصالح ملی نموده وبا تحریک احساسات قومی وقبیله ای وعشیره وفامیلی ویا شهر وروستا وهمکاری وهم حرفه بودن آب را به آسیاب فرصت طلبان می ریزند واگر بر زندگی سیاسی واجتماعی منتخبان وکارکرد آنان در طول چندین دوره از انتخابات ها مروری داشته باشیم در می یابیم که در مقایسه با شهرهای دیگر چه در فعالیت های داخل مجلس ویا در توسعه منطقه فاصله ی بسیار زیادی می بینیم .
شاید در ذهن خود چنین تصوری داشته باشیم ویا برای خود این گونه توجیه نمائیم که نماینده مورد نظر ومطلوب ما در صحنه حضور ندارد ، اما در میدان سیاست ما سیاه وسفید نداریم ویا صد ویا صفر نداریم بلکه عالم نسبیت وخاکستری ویا هنر ممکنات است هرچند نمی توان نماینده ی مورد نظر خودرا فرستاد اما می توان با روشنگری وآگاهی بخشی از ورود افراد ضعیف ومنفعت طلب ویا فرصت طلب جلوگیری کرد .کسانی که با زبان چرب ونرم وبا سخنان پر از زرق وبرق خود در هنگام تبلیغات از کاهی کوهی می سازند وبا سحروجادو حقیقت را بر مردم وارونه می سازند وخودرا قهرمان ملی ومنجی جامعه معرفی می کنند ، در حالی که در حقیقت این گونه نیست وآنان تنها برنده ی میدانی هستند که بدون رقیب است واز خالی بودن صحنه به قهرمانی رسیده اند .
پس می توان گفت که ما هنوز در انتخاب افراد واستفاده از این موهبت الهی بسیار ضعیف عمل کرده ایم ، همگان مقصراند :از کسانی که مرد این میدان نیستند اما از نبودن رقیب سوء استفاده می کنند وخودرا بر مردم با استفاده از شرائط پیش آمده قالب می کنند .نخبگان وروشنفکران جامعه که به جای انتقاد وروشنگری وتعیین نقشه ی را تنها نق می زنند ونمی توانند تاثیر گزار باشند ،عامه ی مردم که هیچگاه از خود نپرسیدند چرا باید رأی بدهند ؟ واین رأی آنان چه تأثیری در تغییر زندگی آنان دارد ؟ وباید به چه کسانی رأی دهند ؟

تازمانی که همه ی شهروندان به تأثیر گزاری رأی خود پی نبرند ورأی را مساوی با خرد وفهم وشخصیت خود تلقی نکنند که نباید بیهوده آن را در بازاری هزینه کنند ما هرگز شاهد توسعه وتغییر مطلوب خود نخواهیم بود .اما چرا در مناطق کردنشین مردم در انتخابات ریاست جمهوری اصلاح طلب تمام عیارند اما در انتخابات مجلس دچار تشتت آرا وناهماهنگی می شوند ونمی توانند بر سر کاندیدای خاصی به توافق برسند سؤالی است که هنوز پاسخ قانع کننده ای به آن داده نشده است.وازاینجاست که این دور باطل متاسفانه در هردوره ای تکرار می گردد وکرسی های پارلمان آنگونه که شایسته است به صاحبان اصلی آن تحویل داده نمی شود وتاثیر گذاری خاص خودش را ندارد .
جلال جلالی زاده

ماهنامه بوکان شماره سوم ویژه اسفند ماه ۹۴

دیدگاه ها