نمایش نوار ابزار

تاثیر افزایش قیمت دلار بر مطالعه وخرید کتاب

متاسفانه افزایش قیمت دلار چه مستقیم ویاغیر مستقیم ,صادقانه ویا غیر صادقانه همه ی قیمت ها را تحت تاثیر قرار داده است.اما آنچه که مایه ی تاسف ونگرانی است افزایش قیمت کتاب های خارجی وایرانی به بهانه ی افزایش دلار موجب دلسرد ی قشرـکتابخوان بویژه دانشجویان وطلاب شهرستانی می شود که با پیمودن این همه راه قادر به خرید چند جلد کتاب خارجی عربی وانگلیسی نمی شوند .زیرا یک جلد کتاب عربی در مقابل پنجاه هزار تومان با این وضعیت ناگوار اقتصادی برای اقشار کم در آمد کمر شکن ودشوار است.امید است یا وزارت ارشاد تدابیر لازم را اتخاذ نمایند ویا دولت نسبت به کمک به اقشار مستضعف وکتابخوان جامعه حمایت های لازم را انجام دهند تا رویگردانی ودلسردی نسبت به مطالعه کتاب ها ی گوناگون به عنوان یک سنت در نیاید وبه عنوان یک عادت ناپسند در جامعه گسترش نیابد.

دیدگاه ها