نمایش نوار ابزار

بی همتی ثروتمندان اهل سنت و همت جوان افغانی

7852277در نماز جمعه ی یکی از نمازخانه های تهران (واقعا شرمنده ام در مرکز أم القرای جهان اسلام که بی مسجدیم، شاید فعلا سوریه و یمن مستحق تر باشند) هنگامی که طبق معمول برای اجاره ی نمازخانه گدائی می کردند، کارگر افغانی را دیدم که مبلغی را که با رنج و زحمت به دست آورده بود، عطا کرد. وقتی که این عمل را دیدم، از یک جهت خوش حال و از سه جهت بدحال شدم، اینکه همت بلند متعلق به افراد سرمایه دار و عالم نیست، بلکه در طول تاریخ زحمتکشان و تهیدستان بوده اند که بالاترین افتخارات را آفریده اند.

اول اینکه ما باید محتاج کمک مهاجری زحمتکش با آن وضعیت باشیم.

دوم ثروتمندان بی همت و حریص ما که نه تنها از نظر اجتماعی لیاقت خودنمائی در چنین محافلی را ندارند؛ بلکه به فکر فردای خود هم نیستند که حداقل مسجدی به نام خود بسازند و باید شبانه روز برای اطرافیان قدر ناشناسانشان زحمت بکشند.

سوم اینکه راستی این حکومت که ادعای اسلامی می کند چرا از ساختن مسجد باید جلوگیری کند و دائما خوراک رسانه های خارجی را فراهم کند؟؟/

دیدگاه ها