نمایش نوار ابزار

بیائیم همه خجالت بکشیم!

راستی، این چه وضعی است ؟ بیائیم همه خجالت بکشیم
امروز وقتی زنان و کودکان آواره عراقی را در بیابان ها می دیدم و یا گاهی، زنان و کودگان سوری را می بینم که از زیر ده ها تن آوار بیرون آورده می شوند و از سمت شرق هنگامی که افغانیان غرق در فقر و بدبختی را با صورت های خونین ناشی از انفجار می ببنم . عرق شرم از سر و صورتم می چکد. به چند جهت:

اولا نامبارکی همه مسلمان هستیم و همکیش و دستورات دین اسلام این همه بر غمخواری، بیچارگان و محرومان و مصیبت دیدگان داده و من هیچ کاری از دستم بر نمی آید.

دوم: این همه جنایت به نام اسلام انجام می شود و دلمان خوش است یک جنایتکار ضد خدا به نام پوتین در حمایت از یک رژیم استبدادی، شهرهای اسلامی را  ویران می کند. و یا دیوانه ای به نام ترامپ  برای میلیون ها آواره از حانه و دیار خود منطقه امن درست می کند.
راستی جهان اسلام چرا دچار چنین سرنوشتی شده است؟
چرا قیمت مسلمان ها از بهای حیوان کمتر است؟
چرا انجمنی مانند، انجمن دفاع از حیوانات، برای دفاع از مسلمانان تشکیل نمی دهند؟
چرا گروه هایی که نام خود را اسلامی گذاشته اند یک لحظه از خدا و پیامبر خجالت نمی کشند و مایه شرم مسلمانان شده اند؟
چرا در حالی که پانصد هزار نفر کرد مسلمان سال هاست در سوریه بدون شناسنامه اند، مسلمانی از آنان دفاع نکرد؟
چرا امروز کردها آلت دست دشمنان دیروز خود شده اند؟
واقعا وضعیت خاورمیانه چنان شیر در شیر شده که به این آسانی قابل حل نیست . چون دیوانگان و قدرت طلبان به آسانی حاضر نیستند از معرکه دست بکشند. درحالی که اگر این چهار نفر مستبد از صحنه خارج می شدند هم نام نیکی برای خود بر جای می،گذاشتند و هم از تبدیل خاورمیانه به سرزمین سوخته و مخروبه جلوگیری می کردند.

دیدگاه ها