نمایش نوار ابزار

به خود می بالم که کوردم

افتخار به کورد بودنم به معنای نفی هویت دیگران نیست ،همه آفریده ی خداوندند وآیت او،لذا هیچگونه امتیازی برای هیچ ملتی بر دیگری نیست،اما  هنگامی که به تاریخ ملتم می نگرم ،به شخصیت هایش ،به دانشمندانش ،به بزرگان ورهبرانش ،جز خدمت  ودلسوزی یرای بشریت را نمی دانم،در تاریخ ملتم اردوغان ها ، صدام ها و بشارها را نمی بینم ، تجاوز و تعدی به سرزمین دیگران و بمباران شهرها و روستاهای همسایگان را مشاهده نمی کنم ،ستم به دیگران در قاموس ملتم راهی ندارد ،از زمانی که خودم را شناخته ام ،با مبارزه وتلاش کردها برای رفع و تبعیض و اجرای عدالت مواجه بوده ام .

در کارنامه کردها نمره دفاع از اصلاح طلبی و مخالفت با انحصار گرایی مقبول و عالی بوده است. حافظه ی تاریخی آنان در شناخت افکار و اندیشه های دیگران بسیار قوی و بی خدشه است .

مراجعه اقشار مختلف جامعه به ستاد اقای روحانی در این مدت نشان دهنده روحیه عدالت خواهی و مخالفت با تندروی و دگماتیسم و پوپولیسم در اشکال گوناگون آن است .

کردستان یک بار دیگر به سنگر دفاع از فرهنگ شادی . همزیستی مسالمت آمیز ،اجرای قانون اساسی  و دوری از خرافات و انحطاط و تظاهر و فریب تبدیل شده است .

در انتخابات اخیر بار دیگر علی رغم بی مهری ها از اهداف و مقاصد عالیه خود دور نشده و همان مسیر انساندوستی و دگراندیشی را ادامه می دهد .

روحانی می تواند مقداری از مشکلات ما را حل نماید و در راه رسیدن به مقصد همراهمان باشد.

دیدگاه ها