نمایش نوار ابزار

به بهانه سالگرد پیروزی دوم خرداد

2khordadiپیروزی اصلاح طلبان دردوم خرداد ۷۶ مشعل امید ونویدرا دردل مشتاقان اصلاحگری روشن نمود ودر زمینه های مختلف حرکت وجنب وجوش را آغاز کرد .این همبستگی وهمدلی گل های امید به آینده ای درخشان را شکوفا کرد وهمه اقشاررا به همکاری وهمدلی درچیدن محصول ومیوه ی شیرین اصلاحات که قانونمداری، احقاق حقوق وعدالت اجتماعی است فراخواند. که دراین موقعیت به سبب عدم درک عمیق وعدم تعهد دیرین واستوار با مبانی اصلاح طلبی ووجود یک فضای توده ای که بیشتر احساسی وعاطفی است حمایت از اصلاحات تنها درهنگام انتخابات وبیشتر قایم به شخص بود ومتاسفانه به صورت ریشه ای درخاک تفکر نفوذ نکرد وریشه هایش در عمق اذهان وارواح رسوخ ننمود که بعدا افراد فرصت طلبی که حتی در سایه جریان اصلاح طلبی به پست ومقام هم رسیده بودند خودرا عقل کل دانسته وحاضر به ایثار به خاطر اصلاحات وتبعیت از خرد جمعی نشدند

آنچه که به نطر می رسد به عنوان یک ضرورت اساسی مطرح شودانجام اصلاحات مذهبی ودینی عمیق درجامعه ایرانی است وتا این پروسه اغازنگردد نمی توان امیدی به تحقق برنامه های اصلاحات داشت.

نمی توان همزمان هم اصلاح طلب بود وهم پایبند به خرافات. نمی توان بایک دست مشعل را حمل کرد وبا یک دست تاریکی را.

باید اصول ومبادی اصلاحات را از نوتعریف کرد وچون جامعه ایران یک جامعه مذهبی است بدون پرداختن به اصلاح زندگی وفکر وعقیده هیچ اصلاحاتی موفقیت آمیز نخواهد بود باید اصلاح طلبی را مقرون به دلیل واستدلال وتعقل وتدبر ودوری ازتقلیدوپیروی کورکورانه وترک سنت های مخالف وعلم ودین دانست واگر ازلحاظ عملی وفکری برداشت های شخص از خدا، جهان، باورهایی دینی وحقوق انسان ها تغییر نکند هیچ تفاوتی دربین اصلاح طلب ورقیب او وجودندارد؟

دیدگاه ها