نمایش نوار ابزار

برافروختن جنگ داخلی در بلوچستان به نفع هیچ کس نیست

حوادثی که سلسله وار در بلوچستان اتفاق می افتند اعلام خطری است که هر فرد عاقل ومتفکری باید به آسانی ان ها را درک نماید.توهین یک نابخرد در کسوت استاد دانشگاه به قوم فرهیخته بلوچ ,حادثه دختران ایرانشهری واخیرا ترور مولوی عبدالشکور کرد نشان از یک توطئه ی ناجوانمردانه برای تحریک این ملت مظلوم ومهربان وآشفته کردن منطقه وروشن کردن آتش تفرقه وبرادر کشی ودر پایان پرشدن کیسه ی عاملان ومحرکان چنین نقشه ی خطرناکی است که به دنبال منافع شخصی وگروهی وفرقه ای خود می باشند.
بلوچ ها مردمانی خونگرم ومهربان هستند که از هر ایرانی ایرانی تر ودر صلح طلبی وصفا وصمیمیت بی نظیراند .هرچند همیشه مورد قهر آسمان وطبیعت وانسان های همنوع خود قرار گرفته اند ,اما با سینه ی مالامال از عشق ومحبت با صبوری ومدارا به زندگی ادامه داده اند. اما این خلق وخوی انسانی موجب نشده که مورد تکریم قرار گیرند وبه عنوان شهروند درجه اول به شمار آیند چه قبل از انقلابش وبعد از آن هنوز که هنوز است در وزارت خانه ای کارشناسی ندارند واز داشتم انجمنی در مرکز محرومند .هرگز در پیگیری مطالبات از زبان زور وخشونت استفاده نکرده وبا وجود استعداد منطقه وزمینه ی گسترش خشونت ووجود امکانات وشرایط مروت ومدارا را سرلوحه کارهای خویش قرار داد ه اند. در هر انتخاباتی با حضور فعال خویش به مقبولیت ومشر وعیت نظام افزوده ودر گسترش دموکراسی وتقویت جامعه مدنی مشارکت نموده اند.حضور شخصیت های تقریبی وفعال چون مولانا عبدالحمید در صحنه ی سیاسی ومذهبی نقش بلوچ ها را در پروسه عدالت طلبی ودموکراسی بیش از پیش اشکار نموده وبر حساسیت انحصار طلبان وعدالت ستیزان افزوده است .بلوچستان مظهر تبعیض ,بی عدالتی ونابرابری است که زیبنده اسلام ونظام مدعی اجرای تعالیم ان نیست .امری که شاید به سلیقه ومنافع شخصی افراد سودجو برگردد نه خود قانون اساسی ونظام.
اما سلسله حوادث اخیر را نباید کم ارزش ویا ناچیزـتلقی کنیم ویا ساده از کنار آن ها رد شویم .قطعا نشان از دسیسه های شیطانی برای تحمیل یک جنگ در منطقه وشعله ور نمودن آتش فرقه ای وقومی است که دودش به چشم همگان می رود اگر مسؤولان امر ودلسوزان وفعالان حوزه فرهنگی وسیاسی با هشیاری وبیداری نسبت به رفع تبعیض ها وکوتاه کردن دست منفعت طلبان اقدام ننمایند.

دیدگاه ها