نمایش نوار ابزار

بدا به حال ملتی که نماینده اش جسارت مواضع فکری خود را ندارد!

یکی از نشانه های جوامع دموکراتیک متشخص بودن افراد و احزاب است، یعنی هویت سیاسی و اجتماعی هر فرد و گروهی مشخص است. محافظه کار،چپگرا، راستگرا.،کارگر، سبز، لیبرال مسیحی، سدسیالیسم،فاشیسم، دموکرات، جمهوریخواه،سلطفت طلب،لیبرال و….
اما متاسفانه درمنطقه کوردستان هیچ کاندیدایی جرات ندارد مواضع فکری وعقیدتی خودرا بیان نماید. اصلا معلوم نیست مردم به چه فکری رای می دهند ؟
به هرصورت درکردستان هم احزاب دینی وجود دارند وهم احزاب ملی و چپگرا چه اپوزیسیون خارجی وچه داخلی.گیرم که فعالیت احزاب وگروه های خارج نشین ممنوع باشد هرچند هوادارانشان می توانند از لحاط کاندیداهای مختلف حمایت کنند و یانکنند.
اما به هرصورت یک کاندیدای نمایندگی مجلس نمی تواند نسبت به جناح های سیاسی کشور بی تفاوت ویا بی اطلاع باشد؟
پس این مساله از دوال خارج نیست . یا کاندیدا هوادار گروه های کردی با هر اسم اسم ورسمی است ویا به نوعی علاقه مند به یکی از جریانهای کشوری است. بنابراین مشخص می شود عدم اعلام موضع سیاسی ازسوی هر کاندیدایی به نوعی کلاه برداری و فریبکاری است که نباید مردم آگاه بپذیرند.
اینکه من تنها کردم جز فریبی بیش نیست زیرا نمایندگان دوره های هفتم و هشتم و نهم مگر کرد نبودند پس چرا قدمی برای تشکیل فراکسیون نمایندگان کرد برنداشتند؟ مگر نماینده کرماشان با لایحه مناطق آزاد مخالفت نکرد؟
مگر کوردها در دیگر بخش های کردستان دارای افکار مختلف نیستند؟
مگر تشکیل این همه گروه های مجازی دال بر وجود افکار متعارض نیست ؟ اینکه جرات نکنیم فکر ودیدگاه خودرا اظهار کنیم ومتوسل به تقیه سیاسی شویم درنظر عقلا کاری پسندیده نیست.
متاسفانه کاندیداهای سنندج ومریوان تا کنون از بیان مواضع خود طفره رفته اند.
اما گویا اخیرا آقایان کریمیان وفاداری خودرا به اصلاح طلبان اعلام نموده و آقای مرادی با صدور بیانیه‌ای بر اعتدالگرا بودن وفاداری به مواضع اصلاح طلبان تاکید کرده است.
هرچند آقای مهندسی حاضر به افتادن تله اصلاح‌طلبان واصولگرایان نشده اما شنیده ها حاکی از آن است با حمایت تبلیغاتی از حاج آقا شاهرودی وصدور بیانیه عملا به جرگه اصولگرایان پیوسته اند.و اینک علی مانده و حوضش یعنی اظهار نظر آقای منصور مرادی مریوان که فضارا به سوی دو قطبی شدن ببرد.
امیدوارم جامعه ما از جهت آزادی انتخابات به سطحی برسد که انتخاب کننده وانتخاب شده بدون تقیه وترس. رای وشخصیت واقعی خودرا نشان دهند.

مطالب مشابه
دیدگاه ها