نمایش نوار ابزار

با مردان قدیم علم و فرهنگ

98+ماموستا ملا سید بهاء الدین احمدی (آرندان) وملا عبدالرحیم محمودی یکی از ناشران فعال کردستان ،ملا سید بها هم کلاسی مرحوم پدرم در دوران طلبگی در نزد مرحوم ملا باقر بالک ومرحوم ملا محمد امین عالی (کانی سانان ) واستاد مرحوم کاک مسلم بوده بااین که در سن نود سالگی است ا بحمد الله از حافظه وذوق خوبی برخوردار است .

دیدگاه ها