نمایش نوار ابزار

باید جنتی قبل از همه عذرخواهی وتوبه کند

من کاری به اختلافات جناحی ندارم که ربطی به منافع مردم ندارد ,اما هرچه جنتی درباره دین,ایمان ,مردم ونظام صحبت می کند ,دچار حساسیت می شوم .چون اگر جنتی اعتقادی به حقوق مردم وقانون داشتند به خاطر عبور از سن بازنشستگی حقوقی از بیت المال نمی گرفتند ویا چند پست را به خاطر کهولت سن اشغال نمی کردند واز سوی دیگر اگر عذر خواهی وحق الناس وقیامت ودادگاه عدل الهی وتوبه ای در کار باشد ,من خودم شخصا به خاطر ظلمی که نهاد تحت نظر جنتی به من وحوزه انتخابیه ام نموده ونیز اتهام هایی که به من وارد کرده اند هرگز ازحق الناس خودم نسبت به جنتی نمی گذرم وچون هیچ مرجعی را برای اقامه ی شکوائیه واحقاق حق در دنیا نمی یابم ,گرفتن حق را به آخرت موکول می نمایم.

دیدگاه ها