نمایش نوار ابزار

ای پیامبر(ص) نگذارید به نام تو ما را بکشند!

ای پیامبر رحمت،از کشتن مظلومانه ی  کوردها با شما می گویم ، چرا در میان تمام پیامبران وآزادی خواهان جهان شمارا انتخاب کردم ؟؟؟چون منبع رحمت بودی،چون هنگامی که  پس از سال ها وارد مکه شدی ،هند را بخشیدی و خانه ابوسفیان را پناهگاه و محل گرفتن امان نامه قرار دادی .چه افتخاری مهمتر از این که از  قاتل حمزه گذشتی. اما امروز به نام تو وبه نام خدایت وبا بهره گیری از سوره های کلام پروردگارت ،روستاهایمان را آتش می زنند ،زنان وکودکان را آواره می نمایند ،۱۸۲۰۰۰ نفر را انفال می نمایند،وبه نام سوره فتح برمردمان  عفرین می تازند،زادگاه عثمان طه.

چه می دانی عفرین چیست ،شهر زیبای زیتون،عروس کوردستان سوریه و  خواهر دوقلوی کوبانی در رشادت وشجاعت .آن شهری که متحجران خرمقدس به نام دین آبروی دین را بردند وبا القاءات  دشمنان بهترین جوانان را به کشتن دادند ومانندجغدی شهر زیباو مقاوم کوبانی را به ویرانه ای تبدیل نمودند.وامروز روی دیگر سکه داعش تحت لوای امنیت مرزها ،امنیت مردمان بی پناه را از آنان سلب می نمایند.

ای پیامبر مهرودوستی!،بدان ، که کوردها هرگز خشونت طلب و جنگجو نبوده اند،بلکه در طول تاریخ جنگ را بر آنان تحمیل نموده اند ،نه در چالدران که زمینشان تقسیم وغصب شد  ونه در جنگ تحمیلی عراق بر ایران که بمب های شیمیائی بر کوردها آزمایش شد ونه در هیچ جنگ دیگری کوردها آغاز کننده نبوده اند .کوردها عاشق آزادی و آشتی اند ،همانگونه که فرهاد عاشق شیرین و مجنون عاشق لیلی بودوهمانگونه که از جنگ متنفرند که ملت های همجوار از کردها و احزاب کرد از یکدیگر.

ای پیامبر (ص) فرمودی : من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین ولم یجبه ،فلیس بمسلم، بارها مسلمانان وغیر مسلمانان را به یاری طلبیدیم ، اما کسی اجابت نکرد .این مسلمانی کجا رفته ،که اینگونه  مانند مردگان ساکت و صامتند؟ مگر ما۸ چه گناهی کرده ایم ،که باید به نام دین اینگونه بر ما بتازند؟
ای رسول خدا ،مگر نفرمودی که اگر منکری را دیدید ،بادست و زبان ودل با آن مبارزه کنید، آیا منکری بدتر از تعدی وتجاوز به خانه و کاشانه ی دیگران هست ؟ آیا منکری بدتر از برهم زدن امنیت و آسایش وجود دارد؟ آیا منکری بدتر از  مثله کردن یک  دختر بی پناه کورد وجود دارد؟ ما که قدرت  وسلاحی نداریم که از خودمان دفاع کنیم و نیز زبانمان وکلاممان چنان قاطع و بلند  نیست که  بتوان مخالفت با این منکر رابه گوش دیگر ان  رساند.ومی ماند مخالفت قلبی که آن هم نشانه ضعف ایمان است .آری اگر ضعف ایمان نمی داشتیم ،امروز اینگونه طعمه ی هر کس وناکسی نمی شدیم.وهر قلدری چشم طمع به خاک وسرزمینمان نمی داشت .

آری امروز ملتی یتیم و متحیر  که تنها پشتش بر کوه وباد است و در آسمان خدا  ودر زمین  کوه هارا دارد.آری جنگ پلید است وما از پلیدی ها منزجر ،وحیف است در میان همه شهرهای ویران شده ،تنها عفرین  است که از شر بمباران روسیه و سوریه در امان مانده است. امااکنون سلطان ا ردوغان  از حسادت آبادانی این شهر برخود می پیچد که چرا ویران نشود ؟ ای پیامبر (ص) عفرین زیبارا در یاب ،قبل از اینکه نژاد پرستان متعصب به نام تو وبا خواندن سوره فتح ویرانش نمایند .

دیدگاه ها