نمایش نوار ابزار

اگر محمد رضا عارف رییس مجلس نشود؟

8765786قطعا در هر انتخابی یک اراده وهدف نهفته است که نشاندهنده منویات انتخاب کننده وانتخاب شده است.اگر به انتخاب به عنوان یک مقوله عام ویا به اصطلاح منطقیان به عنوان جنس بنگریم در زیر مجموعه آن انواع زیادی از انتخاب ها را می توان مشاهده کرد .از انتخاب نام گرفته تا انتخاب شغل و…

اما در دنیای سیاست از زمانی که انسان ها برای اداره امور وجلوگیری از استبداد رأی وتحمیل فرهنگ مونولوگ وتک گوئی از حق انتخاب خویش استفاده کردند ،این حق انتخاب به عناوین مختلف مورد استفاده قرار گرفته است .گاهی شخص از حق خود گذشت نموده وگاهی دیگران شخص را از این حق محروم کرده اند که در هر صورت زندگی انسانی در این دنیا ودر این کره خاکی با استفاده از این حق لذت بخش وگوارا می شود وتفاوت انسان با دیگر موجودات نیز دراستفاده از این حق طبیعی است.در دین اسلام نیز بر حق انتخاب واعمال اراده تاکید شده وانقلاب ایران که با بهره گیری از تعالیم عالیه اسلام به پیروزی رسید وجمهوری اسلامی را به ارمغان آورد درقانون اساسی این جمهوری چند فصل واصل به انتخابات وحقوق افراد اختصاص داده شده است تا براستفاده افراد از این حق طبیعی واساسی مهر تأیید نهد وافراد را بر بهره مندی از این نعمت الهی تشویق نماید .

تا کنون در جمهوری اسلامی انتخابات های زیادی در مقاطع مختلف برگزار شده که گاهی اصولگرایان با استفاده از فراهم شدن امکانات وحمایت های جانبی گوی پیروزی را ربوده اند وگاهی اصلاح طلبان با گذر از طلسم نظارت استصوابی توانسته اند بر کرسی نمایندگی ویا ریاست جمهوری تکیه زنند .پس از روی کار آمدن احمدی نژاد ومجلس ششم همای بخت واقبال اصلاح طلبان کوچ نمود اما با تلاش وفعالیت مردم ومقاومت وایستادگی اصلاح طلبان ومدیریت نابخردانه وناشایست افراطگرایان علی رغم فشارها ورد صلاحیت ها بازهم مردم به لیست امید روی آوردند واز کاندیداهای این لیست با هر فکر وسلیقه ای اعم از اصلاح طلب واعتدالگرا واصولگرایان میانه رو حمایت کردند .ابتکار اصلاح طلبان در تشکیل شورای سیاستگزاری وایجاد هماهنگی در بین احزاب وگروه های تحول خواه واصلاح طلب وعبرت اندوزی از مسائل گذشته در کل حوزه های انتخاباتی بار دیگر شورو شعف جدیدی در میان شهروندان سرخورده ومأیوس ایجاد نمود وآنان را مجددا در راستای پیگیری مطالبات وخواسته های قبلی خود به حرکت در آورد .هرچند در برخی از حوزه ها متاسفانه به سبب رد صلاحیت کاندیداهای شاخص ومطرح اصلاح طلب فرصت انتخاب این افرا د از مردم گرفته شد اما با تدبیر رهبران اصلاحات وبا قرار گرفتن افرادی همچون دکتر محمد رضا عارف در سرلیست امید در تهران همه ی افراد عضو لیست از سوی شهروندان تهرانی انتخاب شدند .

انتخاب اعضای این لیست ورای بیش از دوملیونی مردم تهران به آقای عارف یک انتخاب معنا دار بود که لازم است مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد .چون از یک طرف کلا لیست افراطگرایان با وجود افراد سر شناسی مانند حداد عادل از صحنه انتخاب مجلس حذف شد واز سوی دیگر لیست امید با وجود برخی از افراد گمنام وحتی غیر اصلاح طلب کوی سبقت را ربود .

در این بین نمی توان شخصیت دکتر عارف وتاثیر ایشان در این تغییر وکسب اعتماد را از یاد برد ویا محاسبه نکرد ، دکتر عارف در عمر سیاسی وفرهنگی خود چه در دانشگاه ویا در مسئولیت های مختلف همیشه سیاستمداری اخلاق مدار ودرتواضع وتبحر در حل مشکلات الگوی والایی بوده است .شاید بارها از نزدیک مورد انتقاد قرار گرفته اما چونان همشهری وهمفکر خود عنان صبر ومدارا را از دست نداده وبا متانت وخوشروئی وبدون احتساب جایگاه ومکانت خود از کنار بسیاری از قضایا گذر کرده است . انصراف دکتر عارف در مسأله کاندیدای ریاسنت جمهوری به درحواست رهبران اصلاحات وتمکین به خردجمعی محبوبیت اورا دوچندان کرد واین رأی مردم تهران به ایشان یک نوع قدرشناسی وتجلیل وپاداش حسنه ای بود که مردم در مقابل گذشت وفداکاری ایشان انجام دادند واورا راهی بهاستان کردند تا در بهارستان بتواند با کاشت گل های تدبیر وامید، آسایش وآرامش سیاسی ، اقتصادی وفرهنگی را به جامعه باز گرداند .عارف راه دشواری را در پیش دارد چون مجلس با توجه به وجود طیف های مختلف ونمایندگان گروه ها واقشار مختلف با سلیقه ها واندیشه ها ودیدگاه ئهای گوناگونی مواجه است . از بازماندگان ووارثان گروه تندروها تا مستقلان در لبه پرتگاه به دامن اصولگرایان وکاندیداهای سربرآورده از دامن لیست امید ومنتظر فرصت خروج از آن واصلاح طلبان واعتدالگرایان منتظر ومصمم در به کرسی نشاندن عارف بر مسند ریاست مجلس مواجه است .

عارف هرچند خودرا فردی متخلق به اخلاق و ومنعهد به قانون ورأی جمع می داند اما عارف نشسته بر کرسی قرمز مجلس با عارف منتظر نشستن بر کرسی ریاست جمهوری متفاوت است .اگر عارف در انتخابات سال ۹۲ با انصرافش بزرگترین کمک را به مردم ایران برای نجات از دست مدیریت سوءوگرفتار تحریم ومشکلات متعدد اقتصادی ومعیشتی نمود اما در انتخابات ریاست مجلس نمی توتند چنین ایثاری را بنماید بلکه بر او لازم است که حرکت تغییر را راهبری ومدیریت نماید وبه ندای مردم در ایجاد تغییر در اداره مجلس لبیک گوید.عارف اگر موفق به تصاحب کرسی ریاست هم نشود از نظر سیاسی به هیچ وجه نه از شأن اوکاسته می شود ونه از محبوبیت او کم می شود ، زیرا او می تواند در مقابل مردم وموکلانش بگوید که من برای به کرسی نشاندن سخن وخواست شما اقدام کردم اما نمایندگان ووکلای شما با من همراهی نکردند ، هرچند انتظار می رود که در رای گیری روز هشتم خرداد بسیاری از نمایندگان مستقل ویا شهرستانی که هنوز نتوانسته اند در انتخاب ریاست مجلس تصمیم بگیرند نظرشان به سوی عارف برگردد وجذب فراکسیون امید ملحق شوند ، اما انتظار می رود که هیأت رئیسه فراکسیون امید نیز با سعه صدر از نمایندگان جدید الورود استقبال نموده ودر اداره کمیسیون های مختلف مجلس آنان را سهیم نمایند تا در این تعامل دوجانبه کفه ترازوی رأی دکتر عارف بیشتر سنگینی کند وعارف بتواند به عنوان نماد تغییر در قوه مقننه با پشتیبانی اکثریت کسانی که مردم به هوای تغییر در وضعیت نابسامان اقتصادی وسیاسی جامانده از دولت ومجلس قبلی به آنان رأی داده اند مطالبات وخواسته های ملت فهیم ایران را برآورده کند. وقطعا نشاندن عارف بر کرسی ریاست مجلس دارای مزایا ومحاسنی است که مردم در آینده از یکایک آن ها برخوردار خواهند شد وآثار آن ها در زمینه های اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی وفرهنگی در داخل وخارج خودرا نشان خواهد داد

ویکی ازاین مزیت ها آن است که مشعل اصلاحات خاموش شدنی نیست هرچند درمعرض تند بادهای شدید تهمت وتخریب وتهدید هم قرار بگیرد.

روزنامه آفتاب یزد ۱۳۹۵/۳/۴شماره ۴۶۱۹
@drjalalizadeh

دیدگاه ها