نمایش نوار ابزار

انفجار و تعطیلی مساجد دهن کجی به خداست

5456465انفجار مساجد در چند ماه اخیر در چند کشور اسلامی وکشتن افراد نمازگزار توسط عده ای که خودرا مجاهدان در راه خدا می دانند با چه منطقی قابل توجیه است؟ مگر مسجد خانه ی خدا نیست؟ مگر حرم امن الهی نیست؟ اینکه در داخل مسجد چه کسانی باشند ویا چه کسانی مساجد را با ابزارها وبهانه های مختلف به تعطیلی بکشانند از هرجهت یکسان است .به نظر می رسد توطئه ای در جهان اسلام در جریان است تا مسلمانان را از نزدیک شدن به این مکان های امن وپرستش بترسانند .مگر نه این است که در اسلام حتی احترام معابد دیگر ادیان مراعات می شود ؟چگونه می توان پذیرفت که به بهانه ی وجود نیروهای امنیتی ویا هر فرد ویا گروه دیگری خانه ی خدارا تخریب کرد .امروز وظیفه ی هر مسلمانی است که از قداست خانه های خدا دفاع کند ونگذارد محل ریختن خون مسلمانا ن ویا تعطیل کردن آنان شود

مطالب مشابه
دیدگاه ها