نمایش نوار ابزار

انسان بودن در نزد من ارزش است

8976896گاهی انسان جنان در پیله تعصب گرفتار می شود که تنها خود را می بیند.، درمرحله بالاتر خانواده و در مراحل بعدی قبیله، لهجه، منطقه، زبان و ملتش را می بیند و چه بسا بر اثر تعصب همه ویژگی های مثبت و ارزشمند را به آن ها اختصاص می دهد.
اما اگر انسان افق دیدش را گسترش دهد و با دیده انسانی قضایا را مورد نظر قرار دهد به سان همان خورشیدی می ماند که به طور یکسان به همه جا می تابد.
هدف از این مقدمه، حادثه ای بود که در همین شهر سنندج اتفاق افتاده که آن را از زبان یکی از مسوولین شنیدم،
در یک خانواده محرومی از بدحادثه پسربچه ای به جای آب شیشه اسیدی را سر می کشند و او را به سرعت به بیمارستان می رسانند و پدر کارگر از فرط غصه خودکشی می کنند اما پسر از بخت بد زنده می مانند که بعدها تحت پوشش کمیته امداد قرار می گیرند و یک نفر خیر تهرانی هر سال مبلغ نه ملیون تومان به این شخص کمک می کند بدون اینکه حاضر به مشخص کردن هویت خود باشد. (واقعا باید به ایشان انسان گفت و به چنین انسان هایی افتخار کرد بدون لحاظ کردن کرد ،فارس ، شیعه ،سنی، مسلمان یا غیر مسلمان بودن)
اما متاسفانه در میان کردها سرمایه داران و تاجرانی را داریم که با وجود ملیاردر بودن متاسفانه حاضر نیستند ده تومان ببخشند. داستان دو نفر از کسانی را که می شناسم و اشتباهی مبلغ دویست هزار تومان و یک صدوپنجاه هزار تومان از آنان برای افراد نیازمند کمک گرفتم و دیدم که بعدها چقدر در پشت سرم حرف زده بودند که فلانی با پول ما بخشش می کند این قدر از این سخنان دچار ناراحتی شده ام که چندین بار تصمیم گرفته ام مبلغ مزبور را به آنان برگردانم و خود را از دست واسطه خیر بودن برهانم.
آری کرد بودن یا مسلمان بودن لفظی و ظاهری به تنهایی ارزش ندارد، تنها در مقام عمل است که باید ثابت کنی چقدر برای خدمت به انسانیت هزینه داده ای؟ ؟؟
ای فرد خیر نیکوکار تهرانی که من نمی شناسمت اما آفریدگارت تو را خوب می شناسد و نیازمندان جامعه دست بخشش شما را به خوبی می شناسند، من هم دستت را می بوسم هر نژادی هستی باش، هر مذهبی داری داشته باش من شیفته انسانیت شما هستم. اما کرد سنی یا شیعه ای که حاضر نیست به خاطر ریا هم شده کوچکترین مبلغی را صرف کمک به هم زبان ها ویا هم مذهب هایش بکند در نزد من پشیزی ارزش ندارد.

دیدگاه ها