نمایش نوار ابزار

امام محمد غزالی مجدد قرن پنجم

آرامگاه امام محمد غزالی (هارونیه)، توس، مشهد

آرامگاه امام محمد غزالی (هارونیه)، توس، مشهد

امام محمد غزالی مجدد قرن پنجم:

از نوادر روزگار و جامع علوم و فنون، شخصیتی کامل، اصولی ماهر و فقیه آزاده ،امام اهل سنت و فیلسوف زاهد و احیاگر علوم دین در عصر خویش. جوینده ی حقیقت و آواره در پی یقین و نویسنده ی نجات دهنده از گمراهی. مانند دیگر اندیشمندان روزگارش از تیر حساد و بدخواهان در امان نبود. جایگاه عقل را شناخت ونقائص آن را برملا کرد،اخلاق را آموخت و بهترین کتاب را در این باره نگاشت،فلسفه را درک کرد و نقاط قوت و ضعف آمن را بیان نمود،اولین کسی بود که به مرتبه ی حجة الاسلامی رسید. او در سال ۴۵۰ هجری در طابران طوس متولد و در سال ۵۰۵ هجری از دنیا رحلت نمود.

مطالب مشابه
دیدگاه ها