نمایش نوار ابزار

امام ابو حنیفه نگین شهر کوفه

86387637امروز روز وفات فقیه علم دین وامام مومنان، نعمان بن ثابت است.
فقیهی خردگرا ومبارز که درکنار تفقه دردین وآموزش علوم دینی به کسب وتجارت می پرداخت.
اووارث فقه عبدالله بن مسعود وعمر بن خطاب بود. باوجود درک دردو حکومت اموی وعباسی اما هرگز حاضر به پذیرش قضاوت آنان نشد وسرانجام جانش رادراین راه ازدست داد.اوازقیام علویان حمایت کرد . فقه ابوحنیفه فقهی انسانی وطرفدار حقوق بشر ومساوات دربین دربین زن ومرد ومسلمان وغیر مسلمان دربسیاری ازمسایل است که امروز کاربرد بسیار خوبی را درزمینه حقوق شهروندی دارد وبسیاری ازفقهای منورالفکر شیعه معاصر متاثر از آرای فقهی ایشان می باشند. مردمداری ورفتار انسانی ایشان با افراد مختلف نام ایشان را به عنوان فقیهی بزرگ دردل هازنده نگه داشته است

مطالب مشابه
دیدگاه ها