نمایش نوار ابزار

افتراها و گستاخی های شبکه ی تکفیری ولایت نسبت به مولانا عبدالحمید

جریانی که در کشورمان یک روی سکه ی داعش است سال ها از طریق شبکه اهل بیت وشبکه ولایت ودیگر شبکه ی شیرازی ها که هم زمان با اهل سنت و پیام های وحدت بخش مقام رهبری زاویه دارند و همیشه در مواقع حساس به وحدت ملی و مذهبی ایرانیان خدشه وارد می کنند.

این بار هم در موقعیت حساس خاورمیانه و نزدیک ایام انتخابات قصد دارند با افتراها و اهانت هایی به مولانا عبدالحمید یکی از شخصیت های وحدت طلب موجب دلسرد کردن و مایوس نمودن اهل سنت از مشارکت در انتخابات باشند.

بدانند که اهل سنت حساب چنین افرادی را که وضعیت فکری وپیشینه ی آنان بر همه مردم مشخص است با نظام جدامی دانند .واگر قرار باشد یک تصویر وعکس گرفتن مجوزی برای  توهین واهانت ها باشد .اظهار نظرها و سهمیه ی واردات برخی از کالاها وخیلی از مسائل دیگر به شدت محکوم است.

دیدگاه ها